Displaying 1 - 10 of 34
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเลย 64107318747 จ้างก่อสร้างทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 15/11/2021
โครงการชลประทานเลย 64107317732 จ้างก่อสร้างทางบนคันคลองอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ความยาว 2,400 เมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 15/11/2021
โครงการชลประทานเลย 64107318631 จ้างก่อสร้างทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ความยาว 950 เมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 15/11/2021
โครงการชลประทานเลย 64117022162 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าหัวงาน Para Asphaltic Concrete อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ความยาว 2.4 กิโลเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 15/11/2021
โครงการชลประทานเลย 64117022162 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าหัวงาน Para Asphaltic Concrete อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ความยาว 2.4 กิโลเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 04/11/2021
โครงการชลประทานเลย M64110001651 ปรับปรุงถนนเข้าหัวงาน Para Asphaltic Concrete อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ความยาว 2.4 กิโลเมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 02/11/2021
โครงการชลประทานเลย 64107317732 จ้างก่อสร้างทางบนคันคลองอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ความยาว 2,400 เมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 01/11/2021
โครงการชลประทานเลย 64107318747 จ้างก่อสร้างทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 01/11/2021
โครงการชลประทานเลย 64107318631 จ้างก่อสร้างทางบนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ความยาว 950 เมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 01/11/2021
โครงการชลประทานเลย M64100027504 ทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ความยาว 400 เมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 28/10/2021
นับ: 10