Displaying 1 - 10 of 18
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเลย 64087546641 จ้างเหมาดูแลและรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 4 คน โดยดำเนินการตามรายละเอียดเสกสารที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/08/2021
โครงการชลประทานเลย 64087546641 จ้างเหมาดูแลและรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 4 คน โดยดำเนินการตามรายละเอียดเสกสารที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/08/2021
โครงการชลประทานเลย 63097361476 จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด งานระบบไฟฟ้าแรงสูง โครงการชลประทานเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/09/2020
โครงการชลประทานเลย 63097359965 จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด งานระบบไฟฟ้าอาคารฝ่ายส่งน้ำ โครงการชลประทานเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/09/2020
โครงการชลประทานเลย 63097360804 จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด งานระบบไฟฟ้าอาคารฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/09/2020
โครงการชลประทานเลย 63097355351 จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด งานระบบไฟฟ้าอาคารฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/09/2020
โครงการชลประทานเลย 63097361476 จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด งานระบบไฟฟ้าแรงสูง โครงการชลประทานเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/09/2020
โครงการชลประทานเลย 63097115317 จ้างเหมาดูแลและรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2020
โครงการชลประทานเลย 63097115317 จ้างเหมาดูแลและรักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการชลประทานเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08/09/2020
โครงการชลประทานเลย 63037080972 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ปริมาณดิน ๒๘,๐๐๐ ลูกบาศฏ์เมตร โครงการชลประทานเลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 17/03/2020
นับ: 10