Logout Confirmation

ออกจากระบบ ?

ยืนยัน

--> --> --> --> --> -->

ค้นหาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่สัญญาลงนามวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560


ค้นหาวันที่ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง หรือวันที่ยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง (กรุณาระบุวันให้อยู่ในช่วงเดือนเดียวกัน)
ถึง
อ้างถึงประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559
ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ © 2017