จัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน แสดงรายการตามรายละเอียดการค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แสดงรายการตามโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1) กรมชลประทาน ตามประกาศของประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

แสดงข้อมูลกรณีผู้ประกอบการที่สนใจ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และหน่วยงาน ชี้แจงข้อมูล รายละเอียดตามระเบียบข้อ 52
ประกาศกรมชลประทาน เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 98

รายงานแสดงจำนวนประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงาน
กราฟแสดงภาพรวมจำนวนประเภทประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กราฟแสดงภาพรวมจำนวนวิธีจัดหา