ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน แสดงรายการตามรายละเอียดการค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แสดงรายการตามโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1) กรมชลประทาน ตามประกาศของประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แสดงข้อมูลกรณีผู้ประกอบการที่สนใจ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และหน่วยงาน ชี้แจงข้อมูล รายละเอียดตามระเบียบข้อ 52
ประกาศกรมชลประทาน เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
  • ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง รวมทั้งการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง ตามมาตรา 98
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.4/ว 568 ลว.30 พ.ย. 63
  • รายชื่อสิทธิในการเสนอราคาของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานจ้างก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทานกรมชลประทาน
    ทะเบียนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง งานก่อสร้างชลประทาน