Displaying 1 - 10 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 63027244726 ซื้อหินใหญ่คละ และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027248906 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย ๑ ขวา ชัยนาท-ป่าสัก ๓ ฝั่งซ้าย กม.๙+๕๐๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027250084 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๖,๐๗๓ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายมหาราช ๓ จำนวน ๓ แห่ง ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027248763 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๔๐๑ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย ๑ ขวา ชัยนาท-ป่าสัก ๒ ฝั่งขวา กม.๘+๗๐๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027248854 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๔๐๑ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย ๑ ขวา ชัยนาท-ป่าสัก ๒ ฝั่งซ้าย กม.๘+๔๐๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027249029 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๕๗๖ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบายชัยนาท-ป่าสัก ๒ ฝั่งซ้าย กม.๒๓+๐๐๐ ถึงกม.๒๔+๐๐๐ ความยาว ๖๐๐ เมตร ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027248947 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๖๗๗ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบายชัยนาท-ป่าสัก ๒ ฝั่งซ้าย กม.๒๓+๐๐๐ ถึงกม.๒๔+๐๐๐ ความยาว ๖๐๐ เมตร ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027249779 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๒,๔๘๘ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๘ ซ้าย กม.๗+๒๕๐ จำนวน ๑ งาน ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027249804 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายมหาราช ๒ ฝั่งขวา กม.๓๖+๕๐๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/02/2020
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 63027246842 ซื้อดินเหนียวปนทราย(คุณสมบัติตาม Spec. ที่แนบ) สำหรับงานปรับปรุงระบบเก็บกักคันดินยาว 600 เมตร และขุดลอกปริมาณ 120,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/02/2020
นับ: 10