Displaying 1 - 10 of 85291
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62017245884 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว เลขที่ จ 37 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62017246339 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ เลขที่ จ 36 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62017245904 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว เลขที่ จ 38 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M62010013271 งานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คลองไผ่พระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [26] จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ดาวน์โหลด 16/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M62010013821 งานบูรณาการบริหารการจัดการทรัพยากระน้ำ งานขุดลอกคลองโดยรขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ คลอง ร.1 ขวา ตาคต-ดำเนินสะดวก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [26] จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ดาวน์โหลด 16/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M62010013661 งานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการชลประทานชุมพร คลองบางมุด ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [26] จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ดาวน์โหลด 16/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M62010013407 งานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี แม่น้ำเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [26] จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ดาวน์โหลด 16/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M62010013385 งานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี คลองระบายน้ำ D-1 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [26] จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ดาวน์โหลด 16/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M62010013319 งานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คลองบางโฉลง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [26] จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ดาวน์โหลด 16/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M62010013364 งานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี คลองระบายน้ำ D-26 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [26] จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ดาวน์โหลด 16/01/2019
นับ: 10