Displaying 1 - 10 of 323397
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 63117396727 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/11/2020
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 63117397743 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/11/2020
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 63117395943 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/11/2020
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 63117396352 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/11/2020
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 63117415704 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่น ๆ รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/11/2020
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 63117415938 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่น ๆ รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/11/2020
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 63117415835 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่น ๆ รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/11/2020
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 63117416068 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่น ๆ รวม ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/11/2020
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 63117416784 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่น ๆ รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/11/2020
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 63117416933 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่น ๆ รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/11/2020
นับ: 10