Displaying 1 - 10 of 125469
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 62087341682 จ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง ,หม้อแปลง และแรงต่ำ บริเวณสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๓ ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (รวม ๑ แห่ง) (สจจ.๑๓) เลขที่ ฉง.(จ.)/๑๕/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/08/2019
โครงการชลประทานนนทบุรี 62087337995 ซื้อโถส้วมชักโครกนั่งราบ และอื่นๆ จำนวน 15 รายการ เลขที่ ฉจ.221/2562 (สำหรับงานก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมโรงเรือนและระบบระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/08/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 62087340725 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘ (มอก.๑๓๘-๒๕๓๕) และอื่นๆ จำนวน ๔๐ รายการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำล้องปูพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62087302448 ซื้ออะไหล่รถยนต์ HINO KR ๓๐๐ ชป.๐๕๒-๐๔๙๐ รวม ๓๖ รายการ (ส้มป่อย) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/08/2019
กองแผนงาน 62087214651 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/08/2019
โครงการชลประทานสุรินทร์ 62087343591 จ้างเหมาบริการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมการต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เเละจังหวัดบุรีรัมย์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087343621 ซื้อรายงานขอซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ๑๒๖๗-๒๕๔๔ ๒,๖๓๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานแก้มลิงห้วยคาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087172275 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ชป.044-0319 ทะเบียน 81-7397 อุบลราชธานี และอื่นๆจำนวน 4 รายการ งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087177812 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ชป044-0319 ทะเบียน 81-7397 อุบลราชธานี และอื่นๆจำนวน 2 รายการ งานซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087167351 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ชป 041-4053 ทะเบียน บธ 2487 กส และอื่นๆจำนวน 10 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฝั่งแดง 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
นับ: 10