Displaying 1 - 10 of 203382
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 63047070417 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 และอื่นๆ (รวม 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 63047070634 ซื้อไม้ยางไม่ไส ขนาดต่างๆ (รวม 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 63047096099 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ส่วนที่2) ระยะ2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 63047096018 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ระยะที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 63047093710 ซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63037533139 ซื้อดินลูกรัง (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ SPECIFICATIONS) จำนวน 1 รายการ โครงการแก้มลิงดอนหวาย(บึงแซงน้ำจั่น)พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047091503 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครการฝายบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047092535 ซื้อRUBBER WATER STOP TYPE B (มอก.1135-2536) - ทินเนอร์ รวม 14 รายการ โครงการแก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
สำนักงานชลประทานที่ 9 63037429618 ซื้อปูนซีเมนต์ฯ และอื่นๆ จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
สำนักงานชลประทานที่ 9 63047013752 ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์และอุปกรณ์ รถมอเตอร์เกรดฯ และอื่นๆ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
นับ: 10