Displaying 1 - 10 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63097594678 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63097591871 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานเชียงใหม่ E63090032035 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่น และอะไหล่ งานบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานเชียงใหม่ พื้นที่ชลประทาน 88,955 ไร่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (คป.เชียงใหม่) [P1] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 25/09/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63097611212 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD (มอก 1267-2544) จำนวน 106,497 ลิตร งานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ศรีสัชนาลัย ต.สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63097611212 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD (มอก 1267-2544) จำนวน 106,497 ลิตร งานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ศรีสัชนาลัย ต.สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 63097618511 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักเครื่องจักรกล 63097442562 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบควบคุม อุปกรณ์ประกอบ และติดตั้ง สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองเชียงรากน้อย พร้อมเครื่องสูบน้ำสองทาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักเครื่องจักรกล 63097442562 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบควบคุม อุปกรณ์ประกอบ และติดตั้ง สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองเชียงรากน้อย พร้อมเครื่องสูบน้ำสองทาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63097613719 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง รวม 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 63097615692 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนระยะที่ 2 พื้นที่ 660 ไร่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
นับ: 10