Displaying 1 - 10 of 416114
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64067376123 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ จำนวน 13 รายการ เลขที่ พจ./ซ.208/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/06/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64067393733 ซื้อเบ็ดเตล็ด(เชือกไนล่อนและอื่นๆ) จำนวน 21 รายการ เลขที่ พจ./ซ.210/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/06/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 64067407553 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/06/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 64067407668 ซื้ออะไหล่รถบรรทุก (ดีเซล) 2 ตัน 4 ล้อ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น DYNA และอื่น ๆ จำนวน 32 รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100 ถึง กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพญ.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/06/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64067398265 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายห้วยสังเคียบ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/06/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 64067406379 ซื้อลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียมสูง และวัสดุอื่นๆ รวม ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/06/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 64067338689 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC จำนวน ๑ งาน (งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC ในเขตพื้นที่ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 22/06/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 64067393147 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.๖+๓๐๐-๗+๘๐๐ จำนวน ๑ งาน (งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.๖+๓๐๐-๗+๘๐๐ ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 22/06/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 64067394592 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ D๑-๔.๕L-๒.๕R จำนวน ๑ งาน (งานขุดลอกคลองระบายน้ำ D๑-๔.๕L-๒.๕R ในเขตพื้นที่ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 22/06/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 64067395387 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลอง Lat ๓.๖R-๑.๙R กม.๐+๐๐๐-๑+๒๐๐ จำนวน ๑ งาน (งานซ่อมแซมคันคลอง Lat ๓.๖R-๑.๙R กม.๐+๐๐๐-๑+๒๐๐ ในเขตพื้นที่ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 22/06/2021
นับ: 10