Displaying 1 - 10 of 704489
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 4 66037559810 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษโน้ตชนิดมีกาวในตัว (Port-it) และอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/03/2023
สำนักงานชลประทานที่ 4 66037558717 ซื้อวัสดุสำนักงาน ฟิวเจอร์บอร์ด และอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/03/2023
สำนักงานชลประทานที่ 4 66037558300 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/03/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 66037620618 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.213-2560) ชั้นคุณภาพ C15/18 ลป.606/2566 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 8R-RMC กม.8+000 ความยาว 0.650 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/03/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 66037618272 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ตามรายละเอียด Specification ของกรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ ตามรายงานความต้องการพัสดุเลขที่ ทส.593/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/03/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 66037596776 ซื้อเบ็ดเตล็ดวัสดุก่อสร้าง ลป.602/2566 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-RMC กม.18+000 ความยาว 2.000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/03/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 66037613297 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ เบนซ์ ชป.046-2140 (บต6887) ลป.604/2566 งานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชี ในเขตตำบลธัญญา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/03/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 66037622914 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 สำหรับงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/03/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 66037609364 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน ชป.031-0391 (ฮล778) ลป.603/2566 งานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชี ในเขตตำบลเจ้าท่า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/03/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 66037624241 ซื้อพวงมาลัย ขนาด 250 กก. พร้อมบู๊ชทองเหลือง และอื่น ๆ ลป.607/2566 งานซ่อมแซมบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/03/2023
นับ: 10