Displaying 1 - 10 of 139483
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 E62090025221 ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/09/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 62097222050 จ้างซ่อมอะไหล่เครื่องอัดลม ยี่ห้อ ASLAS COPCO จำนวน 17 รายการ เลขที่ 422/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/09/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 62097481627 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD ( มอก.1267-2544) จำนวน 70,951 ลิตรงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุน การทำนาเกษตรอินทรีย์บริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ระยะที่ 2 ) จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/09/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62097450036 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/09/2019
สำนักเครื่องจักรกล 62067448806 ประกวดราคาซื้อสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W2] เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 20/09/2019
สำนักเครื่องจักรกล 62067459108 ประกวดราคาซื้อสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W2] เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 20/09/2019
สำนักเครื่องจักรกล 62067413994 ประกวดราคาซื้อสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W2] เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 20/09/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 62097435444 เช่าเช่าเครื่องจักรลำเลียงคอนกรีต จำนวน 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างอาคารรับน้ำกลางคลอง 13 ขนาด 6.00x6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/09/2019
สำนักเครื่องจักรกล 62097374525 ซื้อแผ่นเหล็กมุงหลังคาสำหรับซ่อมแซมโรงซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/09/2019
สำนักเครื่องจักรกล 62097033320 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้งานที่ห้องผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/09/2019
นับ: 10