Displaying 1 - 10 of 656263
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 65127166496 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๖๒ รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๐๐๐ ไร่ โครงการประตูระบายน้ำทุ่งมะพร้าว ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8 65127152828 ซื้อเหล็กแป๊บแบนกัลวาไนช์ และอื่น ๆ จำนวน 18 รายการ (คข.82) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 7 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8 65127158719 ซื้อแผ่นเหล็กมุงหลังคา และอื่น ๆ จำนวน 16 รายการ (คข.79) ซ่อมแซมโรงซ่อมเครื่องจักรกลฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 7 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8 65127164780 ซื้อแปรงทาสี และอื่น ๆ จำนวน 32 รายการ (คข.78) ขุดลอกโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองเหมืองท่านสุรินทร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 131,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 65127168068 ซื้อไม้ยางไม่ใส และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ระยะที่ 1 พื้นที่ 500 ไร่ ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการชลประทานลพบุรี 65127173541 จ้างงาน Shotcrete หนา ๐.๐๗๕ ม. With WIRE MESH ๔x๑๕๐x๑๕๐ จำนวน ๑ งาน สำหรับงานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 65127159188 ซื้อน้ำมันดีเซล มอก.1267-2544 จำนวน 1,000 ลิตร ของงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำพง (ระยะที่ 1) พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 65127157733 ซื้อน้ำมันดีเซล มอก.1267-2544 จำนวน 1,000 ลิตร ของงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC โครงการฝายน้ำกอน (สาย 02A,05B,05C,01D,02D และ 09D) (ระยะที่ 1) พื้นที่ 1,109 ไร่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 65127173223 ซื้อจอบพร้อมด้าม ขนาด ๓ ปอนด์ และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ ( ของงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ กม.๑+๐๒๕ ถึง กม.๓+๓๐๐ โครงการทำนบดินบางหินพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 65127165805 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
นับ: 10