Displaying 1 - 10 of 751251
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 66099429920 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ในเขตพื้นที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบประมาณปี พ.ศ. 2567 (สกก.9 ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/10/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 M66100002700 วัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ จำนวน 1 รายการ สำหรับค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 04/10/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 M66100003644 วัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ จำนวน 1 รายการ สำหรับค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการแก้มลิงหนองอ้อ จังหวัดหนองคาย (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 04/10/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ 66099662338 ซื้อซื้อน้ำมันและอะไหล่ งานขุดลอกแก้มลิงคลองหนองนาค พร้อมอาคารประกอบ ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/10/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 66099350840 ซื้อปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (มอก.2594-2556) จำนวน 1 รายการ ของงานระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ปตร.กุดหิน ความยาว 0.414 กิโลเมตร ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉซ.ลต.701.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/10/2023
สำนักงานชลประทานที่ 4 66109045286 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ รายการ (เงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/10/2023
สำนักงานชลประทานที่ 4 66109044948 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑ รายการ (เงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/10/2023
สำนักงานชลประทานที่ 4 66109043145 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๑ รายการ (เงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/10/2023
สำนักงานชลประทานที่ 4 66109043890 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ (เงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/10/2023
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 66109043009 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/10/2023
นับ: 10