Displaying 1 - 10 of 148807
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62127183416 ประกวดราคาซื้อดินและรายการอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะที่ ๒ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ความยาว 79.936 กม.ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 12/12/2019
กองพัสดุ 62127158544 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ รวม 123 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 12/12/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 M62120007545 ซื้อวัสดุก่อสร้างไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ รวม 3 รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (คลอง 4L-MC) ระยะที่ 5 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 12/12/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 62117051993 ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดต่างๆ และอื่นๆ รวม 2 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สกก.12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 12/12/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 62117406345 ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติงาน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12/12/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 M62120006440 ซื้อไม้เนื้ออ่อนไม่ไสและไม้ยูคา ขนาดต่างๆ รวม ๕ รายการ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลอง ๑๓ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 12/12/2019
โครงการชลประทานเพชรบุรี 62107122909 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12/12/2019
โครงการชลประทานเพชรบุรี 62107122029 ซื้อกล้องระดับ แบบดิจิตอล กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๓๒ เท่า ( สำหรับงานระดับชั้นที่ ๓ ) รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12/12/2019
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 62127148238 ซื้อตลับหมึกพิมพ์ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12/12/2019
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 62127148436 ซื้อน้ำยาตรวจวัดคุณภาพน้ำ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12/12/2019
นับ: 10