Displaying 1 - 10 of 235189
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63057261391 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ กปพ.10/2563 [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 63057352850 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ ผบค ๓/ฉ (ข)/๓๓๔/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 63057355560 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๓๓๕/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 63057358701 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เลขที่ผบค.๓ /ฉ(ข)/๓๓๖/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63057234521 ซื้ออะไหล่สำหรับรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR 33 ชป.052-2166 จำนวน 20 รายการ งานแก้มลิงหนองกราว ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (คส.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 63057330612 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เสาไม้เบญจพรรณ ขนาด 3 x 4.00 เมตร ไม่ทุบเปลือก และอื่นๆ จำนวน 30 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายซอย 5R-MC วังยาง กม.11+150 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 63057328048 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ค้อนปอนด์ ขนาด 10 ปอนด์ และอื่นๆ จำนวน 33 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC หนองขวัญ กม.29+380 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63057354397 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD (มอก 1267-2544) จำนวน 50,541 ลิตร งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองสวนหมาก ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63057353618 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD (มอก 1267-2544) จำนวน 58,314 ลิตร งานแก้มลิง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา ต.เพชรชมพู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63057353416 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD (มอก 1267-2544) จำนวน 71,405 ลิตร งานแก้มลิง หมู่ที่ 4 บ้านวังล้อม ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
นับ: 10