Displaying 1 - 10 of 562727
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 65057323501 ซื้อสายเบลท์ยกของ รับน้ำหนักได้ ๕ ตัน ยาว ๕ เมตร และอื่น ๆ จำนวน ๑๙ รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๒+๕๐๐ สพญ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานชลประทานที่ 13 65057319213 ซื้อท่ออ่อน PVC (สายยางใส) และอื่นๆ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 65047276725 ประกวดราคาเช่านั่งร้าน Sheet pile พร้อมประกอบติดตั้งและรื้อถอน รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๘,๐๐๐ ไร่ โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 65057282015 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ MAZDA รุ่น FIGHIER หมายเลขทะเบียน ภษ-2820 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน จัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 65057317747 ซื้อเกรียงไม้ และอื่นๆ จำนวน 24 รายการ สำหรับงาน งานจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง 65057136060 ซื้อน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
โครงการชลประทานนราธิวาส 65047397815 จ้างก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำ บ้านปูลา รายอ กาแลตาแป ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 20/05/2022
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 65057311332 ประกวดราคาจ้างทำและติดตั้งเครื่องกว้าน จำนวน 3 รายการ ฝายห้วยยาง (ลำห้วยยางตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ (คส.ชป.8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 20/05/2022
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 65057311332 ประกวดราคาจ้างทำและติดตั้งเครื่องกว้าน จำนวน 3 รายการ ฝายห้วยยาง (ลำห้วยยางตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ (คส.ชป.8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 20/05/2022
โครงการชลประทานเชียงราย 65057322076 เช่าเครื่องสูบน้ำและอื่น ๆ จำนวน ๗ รายการ ของงานโครงการพัฒนาแก้มลิงเวียงหนองหล่มพร้อมอาคารประกอบ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
นับ: 10