Displaying 1 - 10 of 147026
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 62117214740 ประกวดราคาซื้อวัสดุหลัก ๑๑ รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา ระยะที่ ๑ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 62117214740 ประกวดราคาซื้อวัสดุหลัก ๑๑ รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา ระยะที่ ๑ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานนนทบุรี 62117212362 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน เลขที่ EB(ซ)๐๒/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานนนทบุรี 62117212362 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน เลขที่ EB(ซ)๐๒/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62117207359 ประกวดราคาจ้างดันท่อปลอกลอดถนน ขนาดต่าง ๆ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62117207359 ประกวดราคาจ้างดันท่อปลอกลอดถนน ขนาดต่าง ๆ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62117206227 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ของแผนงานประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62117206227 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ของแผนงานประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62117207690 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฯ ค่างานออกแบบจัดรบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและออกแบบปรับปรุงจัดและบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 62117124914 ซื้อเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ 2563 (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
นับ: 10