Displaying 1 - 10 of 380456
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักเครื่องจักรกล 64027484445 ซื้ออะไหล่รถปั้นจั่นขนาด ๗๐ ตัน ยี่ห้อ TADANO รุ่น TG700E ชป.๐๗๒-๐๑๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/03/2021
สำนักเครื่องจักรกล 64027484527 ซื้อปะเก็นยางและอื่น ๆ สำหรับอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อ ๑๖x๑๒ นิ้ว และ ๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/03/2021
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 64037120414 ซื้อปากกา uni-ball และอื่นๆ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/03/2021
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 64037114965 เช่าเครื่องจักรกล รวม 1 รายการ สำหรับงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/03/2021
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 64037115291 เช่าเครื่องจักรกล รวม 2 รายการ สำหรับงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแก่น ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/03/2021
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 64037115588 เช่าเครื่องจักรกล รวม 1 รายการ สำหรับงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำปอน ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/03/2021
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 64037115873 เช่าเครื่องจักรกล รวม 1 รายการ สำหรับงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำฮิ (พรด.) ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/03/2021
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 64037116108 เช่าเครื่องจักรกล รวม 1 รายการ สำหรับงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำพง (พรด.) ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/03/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 64037121798 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งอะไหล่รถ จำนวน 35 รายการ จำนวน 1 งาน เพื่อใช้สำหรับงานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 17(22L-1R) ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/03/2021
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 64037120461 ซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสีปลายหน้าจาน 2 ด้าน และอื่นๆ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/03/2021
นับ: 10