Displaying 1 - 10 of 157529
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 63017437746 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ รวมจำนวน 5 รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะที่ 7 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด (สจจ.13) เลขที่ ฉง.(ซ.)/02/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/01/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 63017402191 ซื้อแผ่นไม้อัดชนิดใช้ภายนอก โครงการฝายบ้านหนองหลวง ความยาว 20.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่ ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/01/2020
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63017437908 ซื้อปุ๋ยคอก(มูลวัว)-กระถางพลาสติก รวม 27 รายการ พด.092/2563ศศพ.ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/01/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 63017431830 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/01/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 63017426607 ซื้อแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน (Geotextile) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/01/2020
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 63017437623 ประกวดราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 (คุณสมบัติตาม SPEC. กรมชลประทาน) และอื่นๆ จำนวน 46 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.30 ลบ.ม.วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกเจริญ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 24/01/2020
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 63017437623 ประกวดราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 (คุณสมบัติตาม SPEC. กรมชลประทาน) และอื่นๆ จำนวน 46 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.30 ลบ.ม.วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกเจริญ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 24/01/2020
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63017436433 ซื้อวิตามินเสริมสำหรับบำรุงพ่อแม่พันธุ์กบ-หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว รวม 17 รายการ พด.071/2563ศศพ.ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาพันธุ์กบ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/01/2020
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63017436589 ซื้อฟอร์มาลีน-Ammonium test kit รวม 16 รายการ พด.075/2563ศศพ.ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 การศึกษาโรคจากจุลินทรีย์และปรสิตที่พบในบ่อเลี้ยงและการป้องกันกำจัด ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/01/2020
โครงการชลประทานเพชรบุรี 63017437642 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 150 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำ(ฝั่งขวา) ความยาว 7,000 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 24/01/2020
นับ: 10