Displaying 1 - 10 of 401072
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 64027421688 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ฯ และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ คส.ชป.1/175 ซ./64 บร. ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 08/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 64057095465 จ้างซ่อมรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NV๓๕๐ URVAN Diesel MT เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ NISSAN รุ่น YD๒๕DDTI จำนวน ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ ๒๔๘๘ ซีซี ๑๒๙ แรงม้า หมายเลข ชป.๐๓๑-๐๔๒๓ หมายเลขทะเบียน ฮว ๒๗๒๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 64057095838 ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A๔ ยี่ห้อ OKI รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057095886 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๖ ไร่ คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๗ ซ้าย ช่วงกม.๖+๐๐๐ ถึงกม.๘+๕๐๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057095803 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๖ ไร่ คลองบ้านไร่ ช่วงกม.๔+๙๐๐ ถึงกม.๖+๕๐๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057095536 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๕ ไร่ คูบางหูเชือก ช่วงกม.๐+๐๐๐ ถึงกม.๔ +๐๐๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057095430 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๖ ไร่ คูวัดไก่ ช่วงกม.๐+๐๐๐ ถึงกม.๔+๑๖๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057095260 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๕ ไร่ คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๘ ซ้าย ช่วงกม.๓+๕๐๐ ถึงกม.๖+๔๙๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 64057095410 ซื้อน้ำมันดีเซลบี๗ คุณภาพตาม มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๒+๕๐๐ สพญ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 64057095596 ซื้อแฟ้มปกแข็งเจาะข้างสันหนา 3 นิ้ว และอื่นๆ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
นับ: 10