Displaying 1 - 10 of 765417
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 67029542401 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับรถ รวม 3 รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.29 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/03/2024
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039014026 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม(แพ็ค ๕ รีม),กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๓ ๕๐๐ แผ่น และอื่น ๆ จำนวน ๑๔ รายการ ของงานซ่อมแซมด้านหน้าและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยตาเกา (ปรับปรุง) โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์(คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๔๙๙/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/03/2024
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039014479 ซื้อเทปโฟมกาว ๒ หน้า หน้ากว้าง ๒๔ mm (ความยาว ๓ ม.) และอื่นๆ จำนวน ๒๙ รายการ งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ระยะทาง ๐.๑๐๐ กิโลเมตร ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๑๕/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/03/2024
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039016894 ซื้อสันรูดพลาสติก A๔/๕ MM (๑๒ อัน/แพ็ค) คละสี และอื่นๆ จำนวน ๒๕ รายการ งานซ่อมแซมลาดคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำลำตะโคง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๑๖/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/03/2024
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039019161 ซื้อน้ำยาลบคำผิด ๑๒ ml คละสี กล่อง ๑๒ ชิ้น ,กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม (แพ็ค ๕ รีม) และอื่น ๆ จำนวน ๑๓ รายการ ของงานซ่อมแซมด้านหน้าด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองไม้งาม(เก่า) โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๐๒/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/03/2024
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039018139 ซื้อเทปโฟมกาว ๒ หน้า หน้ากว้าง ๒๔ mm. ยาว 3 m ,กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม และอื่น ๆ จำนวน ๑๕ รายการ ของงานซ่อมแซมบานประตู ทรบ. ปากคลองและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๐๐ กม อ่างเก็บน้ำโอบก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๐๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/03/2024
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039016686 ซื้อกรรไกร ขนาด ๘ นิ้ว ,กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม(แพ็ค ๕ รีม)และอื่น ๆ จำนวน ๑๗ รายการ ของงานซ่อมแซมด้านหน้าและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๐๐/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/03/2024
โครงการชลประทานลำปาง M67030000639 ซื้อวัสดุประเภทงานผสมคอนกรีต และงานหินต่างๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมดาดคอนกรีต LMC (อ่างเก็บน้ำแม่ทาน) ความยาว 0.800 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 01/03/2024
โครงการชลประทานลำปาง M67030000796 ซื้อวัสดุประเภทเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน และอื่นๆ สำหรับงานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) งานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น (ฝายพับได้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 01/03/2024
โครงการชลประทานลำปาง M67030001230 ซื้อวัสดุประเภทเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน และอื่นๆ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบจาง - สองแคว ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 01/03/2024
นับ: 10