Displaying 166411 - 166420 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 61097140486 ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 61097155010 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 61097139329 ซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 61097141268 ซื้อหมึกใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 1 61097134130 ซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สชป.1/477/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 1 61097123016 ซื้อปากกาเขียนแบบ และอื่นๆ จำนวน 17 รายการ สชป.1/475/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 1 61097125463 ซื้อหมึกพิมพ์ และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สชป.1/476/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 1 61097058563 ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 7 รายการ สชป.1/001/2562 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 1 61097095071 จ้างพิมพ์สมุดระดับ และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สชป.1/จ.038/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 1 61097155628 ซื้ออิฐมอญโบราณ จำนวน 1 รายการ สชป.1/478/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
นับ: 10