Displaying 1 - 7 of 7
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย P๖๓๑๑๐๐๓๖๗๓๒ จ้างทำบานระบายและเครื่องยกพร้อมเพลา ขนาดต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ ของงานฝายบ้านต้นเขืองพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ ๑ พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/01/2021
โครงการชลประทานเชียงราย P๖๓๐๑๐๐๓๓๑๐๗ จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและส่วนประกอบอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๓๕ ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๔,๘๖๐ เมตร พื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่ บ้านชัยพัฒนา จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/04/2020
โครงการชลประทานเชียงราย P63010033495 จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและส่วนประกอบอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๓๐ ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๒,๗๕๕ เมตร พื้นที่ชลประทาน ๒,๐๐๐ ไร่ บ้านแม่พุงเหนือ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/04/2020
โครงการชลประทานเชียงราย P๖๓๐๑๐๐๒๑๗๙๒ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของงานฝายบ้านผาแดงหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ความกว้าง ๑๐.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ๘,๘๖๑ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๔๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/01/2020
โครงการชลประทานเชียงราย P๖๓๐๑๐๐๒๑๘๐๑ วัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ ของงานฝายบ้านผาแดงหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ความกว้าง ๑๐.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง พร้อมระบบ ส่งน้ำ ๘,๘๖๑ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๔๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/01/2020
โครงการชลประทานเชียงราย P๖๓๐๑๐๐๒๑๘๑๐ ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ ของงานฝายบ้านผาแดงหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ความกว้าง ๑๐.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ๘,๘๖๑ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๔๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/01/2020
โครงการชลประทานเชียงราย P63010021811 ซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๗๓ รายการ ของงานฝายบ้านผาแดงหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ความกว้าง ๑๐.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ๘,๘๖๑ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๔๐๐ ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 13/01/2020
นับ: 7