Displaying 101 - 110 of 608520
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 1 65097429898 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการภายในเขตพระราชฐานและเขตที่ทำการ สำนักงานชลประทานที่ ๑ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ สชป.1/จ.04/2566 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 65097644116 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๙๖๐ ลบ.ม. งานซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย กม.๑๙+๕๐๐ ถึงกม.๒๔+๒๖๐ ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 65097644719 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๔,๗๕๕ ลบ.ม. งานซ่อมแซมถนนคันคลองระบายใหญ่ มหาราช ๒ ฝั่งขวา กม.๒๐+๐๐๐ ถึงกม.๒๔+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง 65097543496 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย (จ้างต่อเนื่อง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 99,200.00 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานชลประทานที่ 1 65097558068 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 สำหรับงานปรับปรุงแก้ไขการรั่วซึมฐานยันฝั่งซ้ายเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 65097603895 ซื้อทรายหยาบ ตามรายละเอียด Specification ของกรมชลประทาน จำนวน 1 รายการ ตามรายงานความต้องการพัสดุเลขที่ ทส.21/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 65097604484 ซื้อทรายหยาบ ตามรายละเอียด Specification ของกรมชลประทาน จำนวน 1 รายการ ตามรายงานความต้องการพัสดุเลขที่ ทส.22/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 65097605305 ซื้อไม้กะบาก ไม่ไส ขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ ตามรายงานความต้องการพัสดุเลขที่ ทส.23/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 65097607586 ซื้อไม้กะบาก ไม่ไส ขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ ตามรายงานความต้องการพัสดุเลขที่ ทส.25/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 65097609212 ซื้อปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง ตามรายละเอียด Specification ของกรมชลประทาน มอก.2594-2556 จำนวน 1 รายการ ตามรายงานความต้องการพัสดุเลขที่ ทส.27/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
นับ: 10