Displaying 101 - 110 of 453880
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64097715445 ซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.บางเนียน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64097715864 ซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.บางขลบ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64097710039 ซื้อดินธรรมดาและอื่นๆ จำนวน 4 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.บางขาม ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานอ่างทอง 64097611369 จ้างงานขุดลอกคลองวังยาง ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612298 จ้างงานขุดลอกคลองวัดขวิด ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612345 จ้างงานขุดลอกคลองอ่างแก้ว ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612552 จ้างงานขุดลอกคลองบ้านลาด ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612411 จ้างงานขุดลอกคลองท่าโขลง ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612511 จ้างงานขุดลอกคลองบ่อแร่ ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612460 จ้างงานขุดลอกคลองยายเทือง ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
นับ: 10