Displaying 101 - 110 of 147026
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 13 62117195296 ซื้อเครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A๐ และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 62117197552 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU TFR ๘๕ HGA ๙ C (M) ชป.๐๒๒-๑๓๕๗ รวม 2 รายการ สำหรับงาน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าบริหาร) แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรฯ (คบ.พลเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานระยอง 62117201540 ซื้อรองเท้าบูท และอื่นๆ รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 62117198742 ซื้อเชือกพลาสติกฯ และ อื่นๆ จำนวน 20 รายการ ของค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (คบ.นครนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 62117198628 ซื้อแฟ้มปกแข็งฯ และอื่นๆ จำนวน 15 รายการ ของงานค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ (คบ.นครนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62117105521 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด ๐.๑๕-๐.๓๐ เมตร และอื่นๆ จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๕๘ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62117105521 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด ๐.๑๕-๐.๓๐ เมตร และอื่นๆ จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๕๘ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานปราจีนบุรี 62117187852 จ้างเหมาดินลูกรังบดอัดแน่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62117199761 จ้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง (ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) สำหรับงานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 62117142540 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
นับ: 10