Displaying 101 - 110 of 787733
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานกระบี่ 67049365817 ซื้อรายการเบ็ดเตล็ดจอบสำหรับขุดพร้อมด้าม ขนาด ๓ ปอนด์ และอื่นๆ รวม ๑๐ รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ท้ายอาคาร Spillway อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว จำนวน ๑ แห่ง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำหรับงานค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานกระบี่ 67049352423 ซื้อรายการเบ็ดเตล็ดจอบสำหรับขุดพร้อมด้าม ขนาด ๓ ปอนด์ และอื่นๆ รวม ๗ รายการ ของงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลึก สาย ๑R-LMP สำหรับงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานกระบี่ 67049340189 จ้างทำบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยมขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ม. และอื่นๆ รวม ๒ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้าน้ำสาย LMC จำนวน ๑๔ แห่ง ฝายคลองน้ำแดง ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานกระบี่ 67049368883 ซื้อรายการเบ็ดเตล็ดจอบสำหรับขุดพร้อมด้าม ขนาด ๓ ปอนด์ และอื่นๆ รวม ๖ รายการ ของงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสาย RMP อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว ๓๐ เมตร ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำหรับงานค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 67049375732 ซื้อจอบขุดดินขนาด 3 ปอนด์ฯ และอื่นๆ จำนวน 59 รายการ ของงานทรบ.ปากคลองวัด ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (2567) (คบ.นครนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร M67040024589 ซื้อไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ ของงานพนังกั้นน้ำหน้าสถานีสูบน้ำสุววณภูมิ ความยาว 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานสงขลา 67039234879 ซื้อเหล็กจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานเลย M67040024618 ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าแบบตะเข็บเกลียว มอก.427-2562 ขนาด 200 มม. หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร คุณสมบัติตามแบบ PSZ-01 และอื่นๆ รวม 5 รายการ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานสงขลา 67049291592 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานสงขลา 67049291924 ซื้อปูนซีเมนต์ไฮตรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
นับ: 10