Displaying 101 - 110 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 3 63097581429 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นและอื่น ๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานชลประทานที่ 3 63097583152 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP 932XL BK และอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานชัยภูมิ 63097243174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 3 บ้านเต่า ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 63097600176 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วในการถ่าย 20 แผ่น/นาที สามารถถ่าย ย่อ/ขยาย ได้ ขนาดกระดาษ เอ 4 , เอ 3 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
กองพัสดุ 63087186056 จ้างที่ปรึกษาการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [22] จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 63097603150 วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เลขที่ 274/2563 [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 63097610760 ซื้ออะไหล่รถยนต์ยี่ห้อ CHEVROLET รวม 10 รายการ ของงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำนคลองเปรมประชากร พร้อมอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 63097610674 ซื้ออะไหล่รถยนต์ยี่ห้อ ISUZU รวม 13 รายการ ของงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในคลองเปรมประชากร พร้อมอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด 63087553866 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 63097073321 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 11 รายการ สำหรับงานค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วมร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
นับ: 10