Displaying 101 - 110 of 125469
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62087196898 ประกวดราคาซื้อหินย่อยและวัสดุอื่นๆ รวม ๓ รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (สกก.๖ ขอนแก่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 62087279499 ซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณแบบเหล็กฉากขาเท่ากันและอื่นๆ จำนวน 20 รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำ โครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 11 62077553377 ซื้อกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน และอื่น ๆ จำนวน 27 รายการ เลขที่ ฉจ.111/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 11 62087309534 ซื้อหมึกพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 11 รายการ เลขที่ ฉจ.127/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 11 62087274527 ซื้อแผ่นไม้อัดยาง และอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ ฉจ.125/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 จันทบุรี 62087326197 ซื้อน้ำมันดีเซล พีทีที ไฮซีเทรน 54 (มอก.1267-2544) จำนวน 6,000 ลิตร สำหรับงานโครงการประตูระบายน้ำปากคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ และ ค่าควบคุมงานจ้างเหมาประตูระบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62087327804 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล และอื่นๆ รวม ๑๐ รายการ (ฝายห้วยเสียว) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62087196898 ประกวดราคาซื้อหินย่อยและวัสดุอื่นๆ รวม ๓ รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (สกก.๖ ขอนแก่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62087336556 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62087328496 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 16 รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
นับ: 10