Displaying 101 - 110 of 725372
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ 66069002415 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอส์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 66059497589 ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และทรายหยาบ จำนวน 2 รายการ ของงานจัดระบบน้ำโครงการลำน้ำยาว-แม่วังตอนล่างฝั่งขวา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66059507844 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ชนิด 80 แกรม มอก.1054-2534 และอื่นๆจำนวน 14 รายการ สำหรับงาน โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ากาแฟของกลุ่มเกษตรกร โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เลขที่คภฟ.226-2566 (คศ.ภูฟ้าพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 66069010807 ซื้อน้ำมันเบนซินฯ จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมทรบ.ปลายคลองซอย 2 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก งบกลาง (คบ.นครนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ 66069003107 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66059507553 ซื้อถุงมือกันบาด-ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 120x240 ซม. รวม 16 รายการ สำหรับงาน โครงการศึกษาผลผลิตน้ำ (water Yield) ของลุ่มน้ำห้วยขุมคำและลุ่มน้ำห้วยผาบ่อง โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เลขที่คภฟ.228-2566(คศ.ภูฟ้าพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 66059499917 ซื้อปูนไฮดรอลิก และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ ของงานจัดระบบน้ำโครงการลำน้ำยาว-แม่วังตอนล่างฝั่งขวา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 66069014612 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ สำหรับงานปรับปรุงฝายบ้านวังยาง พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ 66069004754 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอส์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 66059494676 ซื้อสีสเปรย์ และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ ของงานออกแบบจัดระบบน้ำโครงการลำน้ำยาว-แม่วังตอนล่างฝั่งขวา (ฝายเข้าซ้อนฝั่งขวา) จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
นับ: 10