Displaying 101 - 110 of 203382
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 63047080355 ซื้องานสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 63047070507 ซื้อซื้อกระดาษไขมิลลิเมตรและอื่นๆ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 63047064474 ซื้อกระดาษบันทึกข้อความและอื่นๆ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 63047076164 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว ตาม มอก.1267-2544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 63047071729 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว ตาม มอก.1267-2544 (ของ ปตท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 63047073496 ซื้อเกรียงสามเหลี่ยมปาดหน้าปูน และอื่นๆ จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 63047081509 จ้างงานแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 63047082732 ซื้องานวัสดุรอยต่อ และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 63047076288 ซื้อซื้อเกรียงสามเหลี่ยมปาดหน้าปูนและอื่นๆจำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 63047082849 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
นับ: 10