Displaying 101 - 110 of 401072
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057081261 ซื้อลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม-น้ำมันสน จำนวน ๓๐ รายการ โครงการฝายคลองบง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057063319 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 210 ksc. (มอก.213-2552) จำนวน 1 รายการ โครงการฝายห้วยพญานาค พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานตรัง 64057082655 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ มอก.๒๓๑๓-๒๕๔๙ จำนวน ๕,๓๔๓ ลิตร สำหรับงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลิพัง ระยะที่ ๔ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 64057092099 ซื้อน้ำมันเครื่องไดนามิค คอมมอลเรล จำนวน ๔ รายการ ( ของงานปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.๐+๗๐๐ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานตรัง 64057082397 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ มอก.๒๓๑๓-๒๕๔๙ จำนวน ๓,๕๗๙ ลิตร สำหรับงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว สายที่ ๔ (ระยะ ๓) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว ๙๙๘ เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64057072052 ซื้อเหล็กตัวซีและอื่นๆ จำนวน 6 รายการ เลขที่ พจ./ซ.139/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64057076226 ซื้อหินคลุกและอื่นๆ จำนวน 4 รายการ เลขที่ พจ./ซ.140/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64057081442 ซื้อไม้ยางแปรรูปและอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ พจ./ซ.141/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64057083631 ซื้อปูนฉาบสำเร็จรูปและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ เลขที่ พจ./ซ.142/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057063319 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 210 ksc. (มอก.213-2552) จำนวน 1 รายการ โครงการฝายห้วยพญานาค พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
นับ: 10