Displaying 101 - 110 of 679096
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 66017534761 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 66017539321 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 66017537550 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 66017452917 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคลองทวีวัฒนา กม.18+600 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 66017537679 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (มอก.1267-2544) สำหรับงานประตูระบายน้ำห้วยน้ำฆ้อง ระยะที่ 1 พร้อมส่วนประกอบอื่น (คบ.กุมภวาปี) ใบเบิกพัสดุเลขที่ กป.280/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 66017304995 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรมาตร จำนวน 1 โครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (2566) (คบ.นครนายก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 66017452917 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคลองทวีวัฒนา กม.18+600 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานลพบุรี 66017546045 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ งานซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง ๔R - LMC ปตร.ลำสนธิ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 66017547178 ซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวฯ และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารระบายทางรับน้ำป่า กม.12+840 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 3 ช่อง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (2566) (คบ.นครนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 66017547897 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ คลองผันน้ำห้วยทามไฮ-ห้วยสองตอน โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
นับ: 10