Displaying 91 - 100 of 725374
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 66059557142 ซื้อดินสอ HB และอื่นๆ จำนวน 27 รายการ เลขที่ วศ.41.2566 สำหรับงานซ่อมแซมคันลำห้วยกระเสียว กม.8+500 - กม.8+850 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 66059557367 ซื้อดินสอ HB และอื่นๆ จำนวน 27 รายการ เลขที่ วศ.42.2566 สำหรับงานซ่อมแซมคันลำห้วยกระเสียว กม.14+500 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 66059557748 ซื้อยางนอกรถยนต์ ขนาด 215-70 R15 จำนวน 4 เส้น รวม 1 รายการ เลขที่ ชก.46.2566 สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.1+000 - กม.1+300 (ฝั่งซ้าย) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 66059555587 ซื้อปากกาลูกลื่น และอื่นๆ จำนวน 38 รายการ เลขที่ วศ.37.2566 สำหรับงานซ่อมแซมคลอง ร.1 ซ้าย - 1 ซ้าย กม.0+000 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานมหาสารคาม 66069013977 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 307 ลิตร รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ประตูระบายน้ำห้วยสามสัตย์ โครงการชลประทานมหาสารคาม ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานชลประทานที่ 15 66069013461 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานชลประทานที่ 15 66069016611 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานชลประทานที่ 15 66069009541 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานยโสธร 66069010326 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) งานแก้มลิงบ่อโจ้โก้พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ 66069001237 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอส์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
นับ: 10