Displaying 91 - 100 of 453884
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 64097710739 จ้างเหมาซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.คลองตะเครียะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 64097710826 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดบ่อยืมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.13+650 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 64097709832 จ้างเหมาซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.คลองโพธิ์ตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097714314 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ 6 จำนวน 1 งาน เลขที่ พจ./จ.53/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097714459 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ 2 จำนวน 1 รายการ เลขที่ พจ./จ.52/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097714195 ซื้อแมกเนติกคอนเทคเตอร์และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ เลขที่ พจ./ซ.296/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097713768 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ 1 จำนวน 1 รายการ เลขที่ พจ./จ.50/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097713666 จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เลขที่ พจ./จ.49/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097714097 จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เลขที่ พจ./จ.51/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097713572 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เลขที่ พจ./จ.48/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
นับ: 10