Displaying 91 - 100 of 608634
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครราชสีมา 65097460123 ประกวดราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ งานปรับปรุงระบบระบายน้ำลำห้วยบง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 65097574093 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการชลประทานนครราชสีมา 65097459898 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าแบบตะเข็บเกลียว และอื่นๆ งานเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ (แนวท่อส่วนที่ 1) ในเขตตำบลลำคอหงส์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ตำบลลำคอหงส์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 65097571371 จ้างเหมาบริการคนทำสวน ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าบริเวณสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 65097485932 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ จำนวน 3 รายกาาร สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว 9.150 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 65097522357 ซื้อไม้ยาง ไม่ไส และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-14L-RMC ความยาว 1.480 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 65097524993 ซื้อดิน (ตาม SPECIFICATIONS กรมชลประทาน) จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-7L-RMC ความยาว 2.600 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 65097326571 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ จำนวน 31 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานชลประทานที่ 14 65097650711 ซื้อเลขที่ ฉ.๓๘๕ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี และอื่นๆ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 65097479598 ซื้ออ่างเปลพลาสติก และอื่นๆ จำนวน 25 รายการ ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
นับ: 10