Displaying 91 - 100 of 125469
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087297929 ซื้ออะไหล่รถขุด ยี่ห้อ SUMITOMO SH 210 รุ่น LC-5LR (รถ.886/55) จำนวน 1 รายการ เลขที่ จ 893 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สงขลา 62087014655 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก 1 ตัน งานลาดยางถนนบนคันคลอง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087272636 ซื้อลวดเชื่อมเหล็กกล้าเหนียวชนิดเชื่อมด้วยประกายไฟฟ้า มอก.49-2528 และอื่นๆ เลขที่ จ 892 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 62087325411 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ E 5321-0101-0239-0146 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 62087334417 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 62087338181 จ้างเหมาเช่ารถมินิบัสเพื่อพาเกษตรกรศึกษาดูงาน จำนวน 1 งาน สำหรับงาน แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินฯ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 62087319203 จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62087326341 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ลำสะพุง) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62087325960 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (งานบริหาร) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62087324162 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ลำสะพุง) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
นับ: 10