Displaying 91 - 100 of 144483
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107144852 ซื้อสมุดปกแข็งเบอร์ ๒ ปกสีน้ำเงินเคลือบพลาสติก เเละอื่น ๆ จำนวน ๑๕ รายการ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107117027 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ นน.๘๐ แกรม/ตร.ม. จุรีมละ ๕๐๐ แผ่น (มอก.๑๐๕๔-๒๕๓๔) และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107117066 ซื้อสมุดปกแข็งเบอร์ ๒ ปกสีน้ำเงินเคลือบพลาสติก และอื่นๆ จำนวน ๒๒ รายการ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ M62100012640 วัสดุทรายหยาบ และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 62107117719 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 6103 02014 0024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 62107136341 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 6103 0201 0024 (คบ.กุมภวาปี) เลขที่ EB.กป.(ซ)01/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 62107136341 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 6103 0201 0024 (คบ.กุมภวาปี) เลขที่ EB.กป.(ซ)01/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน M62100013057 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน (คบ.แควน้อยบำรุงแดน) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน M62100013035 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) (คบ.แควน้อยบำรุงแดน) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107129616 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-1R-RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
นับ: 10