Displaying 91 - 100 of 401072
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานระนอง 64057092155 ซื้อและเปลี่ยนอะไหล่ ชป.๐๔๑-๓๔๕๙ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้ายน้ำฝายคลองหินเพิง(พรด.)ความยาว ๗๔.๐๐ ม. (คป.ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานตรัง 64057082397 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ มอก.๒๓๑๓-๒๕๔๙ จำนวน ๓,๕๗๙ ลิตร สำหรับงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว สายที่ ๔ (ระยะ ๓) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว ๙๙๘ เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานระนอง 64057091951 ซื้อและเปลี่ยนอะไหล่ ชป.๐๔๑-๕๒๘๐ จำนวน ๑ รายการ สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารอัดน้ำคลองตุ่น (ปชด.) ยกระดับอาคารรับน้ำ ๑ เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร (คป.ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานตรัง 64057082655 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ มอก.๒๓๑๓-๒๕๔๙ จำนวน ๕,๓๔๓ ลิตร สำหรับงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลิพัง ระยะที่ ๔ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057077878 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น HTR ๑๑๔ รวม ๒๗ รายการ โครงการประตูระบายน้ำบุ่งเบ้าพร้อมขุดลอกลำห้วย ขนาดบานระบาย 6.00x4.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057079069 ซื้อใบตัดเพชร - ปลั๊กคอนโด รวม ๑๒ รายการ โครงการปตร.ลำน้ำเชิญ ขนาดระบาย 6.00x4.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 17 64047072949 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ ของโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านตือมายู พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 แห่ง (คส.ชป.17) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057080837 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายห้วยพญานาค พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057083180 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายลำห้วยทรายขาว (2) พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057085966 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ - น้ำกลั่นบริสุทธิ์ รวม ๗ รายการ โครงการฝายลำห้วยทรายขาว (2) พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
นับ: 10