Displaying 91 - 100 of 294661
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 14 63097585213 ซื้อเลขที่ ฉ.๕๕๕ ลวดผูกเหล็ก และอื่น ๆ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานตาก 63097617823 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อะไหล่รถยนต์และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โครงการชลประทานตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานตาก 63097615705 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อะไหล่และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ ของงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ 3 ฝ่าย ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โครงการชลประทานตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง 63097614092 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วพีทีที ไฮซีเทน 55 เฉพาะเนื้อน้ำมัน จำนวน 4,000 ลิตร งานปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายบุฝรั่ง กว้าง 30 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 63097615679 ซื้อประตูไม้อัดยางและอื่นๆ รวมจำนวน 10 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานลพบุรี 63097617995 จ้างขุดลอกตะกอนดินอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยหิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานลพบุรี 63097614418 จ้างขุดลอกตะกอนดิน ปตร.ลำสนธิ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 63097620992 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (DIESEL OIL FOR HIGH-SPEED ENGINES) ตาม มอก.1267-2544 ISO. 9002-2539 จำนวน 9,500 ลิตร สำหรับงานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ LMCกม.13+000-16+365 ช่วงที่ 4 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลบ้านแขม,หนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานนครพนม 63097614026 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงหนองบัว ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานนครพนม 63097606637 ซื้อเบ็ดเตล็ด จำนวน ๓๓ รายการ งานโครงการแก้มลิงหนองสามขา (ระยะที่ ๔) ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
นับ: 10