Displaying 91 - 100 of 203386
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 63037408484 จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน ในเขตท้องที่ ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ๑ รายการ (งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๗ รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 63047054915 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๓ รายการ (งานซ่อมแซมคันคลอง ๑๗.๘L กม.๐+๐๐๐-๒+๑๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลลุโบะยีไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M63040004929 จ้างเหมาปรับปรุงท่อลอด 4.6L-8.5R กม.11+500 รวม 1 รายการ (งานปรับปรุงท่อลอด 4.6L-8.5R กม.11+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตาน) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M63040004958 จ้างเหมาปรับปรุงท่อลอดคลอง 4.6L-8.5R กม.7+650 รวม 1 รายการ (งานปรับปรุงท่อลอดคลอง 4.6L-8.5R กม.7+650 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M63040004891 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารรับน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 1 แห่ง (งานอาคารรับน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M63040004865 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย RMC จำนวน ๖ แห่ง รวม ๑ งาน (งานปรับปรุงอาคารท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย RMC จำนวน ๖ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M63040004769 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลอง 17.8L รวม 1 งาน (งานซ่อมแซมคันคลอง 17.8L กม.0+000-2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M63040004973 จ้างเหมาปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ LMC กม.25+050 รวม 1 รายการ (งานปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ LMC. กม.25+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 63047068790 ซื้อเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ โครงการขุดลอกพร้อมอาคารประกอบลำห้วยน้ำอ้อม ปริมาณดินขุด 60,000 ลูกบาศก์เมตร บ้านโนนเพ็ก ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (คป.อุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 63047082692 จ้างงานขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
นับ: 10