Displaying 91 - 100 of 679096
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงใหม่ 66017531980 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี7 จำนวน 3,010 ลิตร จำนวน 1 รายการ (ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายดงฉิมพลี กม.0+460 - กม.0+910 อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 478/66 ชม. ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานราชบุรี 66017534913 ซื้อแผ่นไม้อัดยางและอื่น ๆ รบ.228/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 66017537679 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (มอก.1267-2544) สำหรับงานประตูระบายน้ำห้วยน้ำฆ้อง ระยะที่ 1 พร้อมส่วนประกอบอื่น (คบ.กุมภวาปี) ใบเบิกพัสดุเลขที่ กป.280/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานพิษณุโลก 66017492466 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ พล.137/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 66017542604 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙๕๓ ลิตร สำหรับงานก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอาคารประกอบอื่น สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานพิษณุโลก 66017391573 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานกับเครื่องปริ้นเตอร์ Deskjet Ink Advantage ยี่ห้อ HP รุ่น Deskjet Ink Advantage 3835 จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ พล.130/2566  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 66017537618 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑๔๒ ลิตร สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (คลองรากผักชี) พื้นที่รับประโยชน์ ๒๗๐ ไร่ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (สจจ.๒๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66017534704 ซื้อเหล็กแบนขนาด 50 มม.หนา 6.00 มม.ยาว 6.00 มม. - น้ำยาบ่มคอนกรีต ชนิดจุถังละ 25 ลิตร จำนวน 24 รายการ สำหรับงาน ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายห้วยขวาก(ฝายบ้านห่างทางหลวง) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ คภฟ.95/2566 (คศ.ภูฟ้าพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66017512032 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 30 ผืน และอื่นๆ รวม 3 รายการ (สำหรับงานการประสานงานและเตรียมชุมชน จำนวน 1 งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 66017374303 ซื้อไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ 1 ความยาว 540 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
นับ: 10