Displaying 91 - 100 of 787733
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา M67040024202 ซื้ออะไหล่หัววัดคุณภาพน้ำสำหรับโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในทางชลประทานตามมาตรา 5 และ มาตรา 8 ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา M67040024094 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในทางน้ำชลประทานตามมาตร 5 และ มาตรา 8 ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 67049376529 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว ยาว 3 เมตร จำนวน 685 แผ่น และอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองพร้อมดาดคอนกรีตคลอง 2L-4R-MC วังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 67049320341 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทงานโครงสร้าง และส่วนประกอบ จำนวน 10 รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 67049344026 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทงานซ่อมแซมเครื่องกว้าน จำนวน 16 รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 67049345370 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทงานซ่อมแซมบานระบาย จำนวน 6 รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 67049343144 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดงานก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 67049365079 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทดินถม จำนวน 1 รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานกระบี่ 67049364598 ซื้อรายการเบ็ดเตล็ดจอบสำหรับขุดพร้อมด้าม ขนาด ๓ ปอนด์ และอื่นๆ รวม ๑๐ รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ท้ายฝายคลองทรายขาว จำนวน ๑ แห่ง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำหรับงานค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานกระบี่ 67049366945 ซื้อรายการเบ็ดเตล็ดจอบสำหรับขุดพร้อมด้าม ขนาด ๓ ปอนด์ และอื่นๆ รวม ๑๒ รายการ ของงานซ่อมแซมรางระบายน้ำท้ายอาคาร CONTROL HOUSE อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำหรับงานค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
นับ: 10