Displaying 412301 - 412310 of 428042
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครปฐม 61107101934 ซื้อเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองครูนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานนครปฐม 61107102073 ซื้อเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองตาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานนครปฐม 61107095463 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 6 รายการ ของงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลอง ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานนครปฐม 61107100208 ซื้อเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองผู้ใหญ่เซี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานนครปฐม 61107100890 ซื้อเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองหน้าวัดบางช้างใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานนครปฐม 61107101263 ซื้อเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองหลังบ้านครูโนรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานนครปฐม 61107099362 ซื้อเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองผู้ใหญ่อิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานนครปฐม 61107101587 ซื้อเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองเจ้าพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 61107107983 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 12 รายการ สำหรับงานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร(คบ.ภาษีเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 M61100014164 ค่าเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ สำหรับเตรียมงานก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
นับ: 10