Displaying 412301 - 412310 of 608634
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานพังงา 63037188266 จ้างขุดลอกตะกอนดินทรายหน้าฝาย ท้ายฝาย ฝายคลองในอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานพังงา ปริมาณ 8,223 ลบ.ม. ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 63037540837 ซื้อเสาเข็มไม้และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ เลขที่ พจ(ซ)/09/2563 (ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 63037539915 ซื้อหินย่อยเบอร์1 และ ทรายหยาบ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมชลประทาน) รวม 2 รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการฝายท่ากระดานฝั่งซ้าย ระยะที่ 2 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สจจ.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 63037537503 ซื้อน้ำมันดีเซลเครื่องยนตร์หมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร ของฝ่ายก่อสร้างที่ 4 งานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบความจุ 7.33 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานชลประทานที่ 14 63037460887 ซื้อเลขที่ ฉ.๑๐๒ หลอดไฟ LED และอื่น ๆ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 63037475161 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ของงานซ่อมแซมหินก่อ ท้าย ปตร.ข่อยงาม ระยะทาง 140 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉซ.ลต.58.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง M63030035995 เสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาเขื่อนลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 63037501908 ซื้อแถบผ้ากาวแลคซีนและอื่นๆ รวม 40 รายการ สำหรับงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี(โครงการก่อสร้าง สชป.11)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 63037465207 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่นๆ รวม 5 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองเจ๊กเพชร จังหวัดสมุทรสาคร (โครงการก่อสร้าง สชป.11) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 63037541474 ซื้อแผ่นระดับน้ำยาว 1.00 เมตร และอื่น ๆ จำนวน 12 รายการ ฝายห้วยนกคอก่าน ความยาว 8.70 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
นับ: 10