Displaying 41 - 50 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 63027222918 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำคันฉูฝั่งซ้าย กม.19+800-กม.22+300 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานขอนแก่น 63027218633 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายลำน้ำห้วยกุดมอง ความยาวสันฝาย ๔๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๐๐๐ ไร่ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานขอนแก่น 63027211956 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำละเลิงหวาย ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานขอนแก่น 63027218633 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายลำน้ำห้วยกุดมอง ความยาวสันฝาย ๔๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๐๐๐ ไร่ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63017532390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๑MC-๑R-๒L สถานีสูบน้ำ P.๑ ระยะทาง ๑.๒๓๖ กม. ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 63027231817 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ (ตาม Specifications กรมชลประทาน) และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.๒๐+๑๐๐ ถึง กม.๒๐+๕๐๐ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สงขลา 63027222249 ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบอกเขตชลประทาน ป้ายประกาศเขตชลประทาน พร้อมติดตั้ง งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สพญ.11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สงขลา 63027222249 ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบอกเขตชลประทาน ป้ายประกาศเขตชลประทาน พร้อมติดตั้ง งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สพญ.11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63027121370 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ คละขนาด 15-30 ซม. งานปรับปรุงประตูระบายน้ำร่องซวง ขนาดบานระบาย ๒.๐ x ๒.๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63027125559 ประกวดราคาซื้อปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ และอื่นๆ รวม ๖ รายการ งานปรับปรุงประตูระบายน้ำกุดแขแซ ขนาดบานระบาย ๖.๐ x ๙.๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
นับ: 10