Displaying 41 - 50 of 401072
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 64057094482 ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี7 มอก.1267-2544 ผลิตภัณฑ์ ปตท. จำนวน 1 รายการ สำหรับงานแก้มลิงวังขอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 64057005735 ซื้อสีทาภายนอกทารองพื้น (สีรองพื้นปูนใหม๋) ขนาด 3.785 ลิตร และอื่นๆ รวม 21 รายการ สำหรับงานระบบระบายน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 64057094748 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน สำหรับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 64047368791 ซื้อไม้รวก ขนาด Dia.2 นิ้วx2.50 ม. มัดละ 50 อัน และอื่นๆ รวม 18 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 M64050003604 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าอะไหล่-วัสดุของใช้และอื่นๆ งานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 64047375507 ซื้อตะปูหัวกลมแบนสำหรับงานช่างไม้ น้ำหนักลังละ 17.6 กก. ขนาด 3 นิ้ว มอก.113-2562 และอื่นๆ รวม 15 รายการ สำหรับงานคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 64047376729 ซื้อBolt-Nut ขนาดต่างๆ (Class 4,6 ชุบสังกะสี) รวม 4 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.246 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 64057008624 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม ขนาดจุกล่องละ 5 รีม มอก.1054-2560 และอื่นๆ รวม 22 รายการ สำหรับงานระบบระบายน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 64057094482 ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี7 มอก.1267-2544 ผลิตภัณฑ์ ปตท. จำนวน 1 รายการ สำหรับงานแก้มลิงวังขอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 64057094419 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง ชั้น3 (ยาวท่อนละ 1.00 ม.) จำนวน 3 รายการ ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน คูส่งน้ำสาย 8(9R-1L) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
นับ: 10