Displaying 41 - 50 of 203386
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 63047086290 ซื้อกระสอบป่านใช้งานแล้ว สภาพดี ๘๐% และวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒๗ รายการ ของงานคลองเชื่อมลำห้วยโสนราช ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ) ๒๔๖/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 63047088031 ซื้อเกรียงไม้ฉาบปูน พร้อมด้าม, สามเหลี่ยมมีเนียม โบกปูน ยาว ๒ เมตร ๑.๘๐ m สแตนเลสและอื่นๆ จำนวน ๗๖ รายการ งานอาคารบังคับน้ำบ้านหนองบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ขนาดบาน ๓ x ๓ เมตร จำนวน ๓ ช่อง ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๑๙๐/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 63047086841 ซื้อซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ ของงานคลองผันน้ำบ้านตะโกตาพิ-บ้านโคกเห็ด ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 63047086899 ซื้อไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ๑๐ มม.,ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ๑๕ มม.และอื่นๆ จำนวน ๘๒ รายการ งานอาคารบังคับน้ำบ้านหนองตาดพร้อมระบบส่งน้ำ ท่อ Box ๓ ช่อง พร้อมขุดลอก ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๑๗๖/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 63047087587 ซื้อทรายหยาบและอื่นๆ (รวม 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง 63047082251 ซื้อเสาเข็มไม้ และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 63047083141 จ้างงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง และอื่นๆ รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 63047086163 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้าง รวม 3 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำบางตะเคียน ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการชลประทานระนอง 63047084873 ซื้อถุงมือผ้าและอื่นๆ จำนวน ๖๑ รายการ สำหรับโครงการอาคารอัดน้ำห้วยปง ๑ แห่ง จำนวน ๒ ช่อง ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๕๐ และอาคาร BOX INTAKE, CONTROL BOX พร้อมระบบส่งน้ำรวมความยาว ๖,๖๖๑ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๗๐๐ ไร่ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (คป.ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 63047052652 ซื้อไม้ยางแปรรูปและอื่นๆ จำนวน 5 รายการ เลขที่ พจ.(ซ)/12/2563 (ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
นับ: 10