Displaying 41 - 50 of 294923
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63097634586 จ้างขยายเขตไฟฟ้าเข้าโครงการ ปตร.พาน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63097632272 จ้างขยายเขตไฟฟ้าเข้าโครงการ ปตร.หนองเบื่อ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม M63090033010 จ้างติดตั้งและวางแนวท่อประปา ปี 2563 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 สถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม M63090032924 จ้างขยายเขตไฟฟ้าเข้าโครงการ ปตร.ดงสระพัง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม M63090033062 จ้างขยายเขตไฟฟ้า 115 KV ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานเพชรบุรี 63097634488 ซื้ออุปกรณ์ภายในสำนักงาน และรายการอื่นๆ รวม ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 63097624999 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 M63090032585 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 M63090032632 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานเพชรบุรี 63097634488 ซื้ออุปกรณ์ภายในสำนักงาน และรายการอื่นๆ รวม ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
นับ: 10