Displaying 41 - 50 of 144483
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 62107114811 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 62107126301 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง 62107138208 ซื้อกล้องระดับ แบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง จำนวน 1 รายการ งานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 62107114811 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 M62100013241 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับใช้ในงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่าง ๆ และอื่น ๆ รวม 6 รายการ ของงานสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด - รางสาลี่ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี (สกก.13) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 62107126301 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสงขลา 62107136354 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ รวม 10 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสงขลา 62107136354 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ รวม 10 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 62107133159 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป (มอก.424-2530 ) ขนาดต่างๆ รวม 3 รายการ สำหรับค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 62107136757 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป (มอก.424-2530 ) ขนาดต่าง ๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 10.777 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
นับ: 10