Displaying 41 - 50 of 453889
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097723160 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ ขนาดบรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ ๕๐ กก. (มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๓๒) และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย ๒MC-๕L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.๒ ตำบลยางขี้นกอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097723159 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ บรรจุ ๕๐ กก./ถุง และอื่นๆจำนวน ๔ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ (Box Culvert) คลองส่งน้ำสาย ๑MC กม.๕+๖๐๐ สถานีสูบน้ำ P.๑ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097724578 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาด ๑ ๑/๒นิ้วx๓นิ้ว ยาว ๔.๐๐ ม. และอื่นๆจำนวน ๓ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย ๒MC-๕L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.๒ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097716244 จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC กม.0+500-กม.3+500 เป็นช่วงๆ(ฝายป่าบอน) ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097715696 จ้างเหมาซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝายท่าดินแดงตก ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097677528 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 1R-LMC (ฝายป่าบอน) ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097716092 จ้างเหมาซ่อมแซม ทรบ.แม่เตย ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097716393 จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาด RMC (ฝายป่าบอน) ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097685859 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 3 แห่ง(ปตร.คลองป่าบอน) ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097715096 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารน้ำตก สาย LMC(ฝายป่าบอน) ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
นับ: 10