Displaying 41 - 50 of 125469
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนนทบุรี 62087210443 ซื้อตู้ Consumer Unit และอื่นๆ จำนวน 22 รายการ เลขที่ ฉจ.210/2562 (สำหรับงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 62087332102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ สำหรับงานโครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ , เขื่อนพระลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา , เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี และเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เลขที่ พด.ว.๘๒/๒๕๖๒ (สบอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 62087243307 จ้างทำประกาศนียบัตรและปกใส่ประกาศนียบัตร จำนวน 100 ใบ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ จ.50/2562 สบค. [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62087326605 ซื้อซื้ออะไหล่รถขุดยี่ห้อ SAMSUNG SE -๒๑๐ รถ.๖๒๐ จำนวน ๓๔ รายการ งานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (เพ่ิมเติม)(Revise) เลขที่ ผบค.๓ /ฉ(ข)/๔๘๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 62087310726 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (คส.2 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 62087309757 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (คส.2 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 62087310996 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุน การทำนาเกษตรอินทรีย์บริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ระยะที่ 2 ) จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 62087335880 จ้างถ่ายเอกสารแบบก่อสร้าง ขนาด A๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 62087332737 ซื้อตะปูหัวกลมแบนสำหรับงานช่างไม้น้ำหนักลังละ 17.6 กก. มอก.113-2526 และอื่นๆ รวม 13 รายการ สำหรับงานระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักเครื่องจักรกล 62087152547 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
นับ: 10