Displaying 41 - 50 of 147030
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 62117156446 ประกวดราคาซื้อกระเบื้องดินเผาปูพื้นสีขาว และอื่น ๆ รวม 51 รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (สกก.13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 62117205517 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์,รถบรรทุก และ รถบรรทุกกระบะเหล็ก ของงานครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานงบประมาณปี พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 62117207321 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 62117141532 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ และอื่น ๆ รวม 8 รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (สกก.13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 62117140253 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวม 11 รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (สกก.13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานสมุทรปราการ 62107348491 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2563 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์) (คป.สมุทรปราการ) EB.สป./(ซ)02/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 62117140864 ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป และอื่น ๆ รวม 11 รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (สกก.13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 62117156446 ประกวดราคาซื้อกระเบื้องดินเผาปูพื้นสีขาว และอื่น ๆ รวม 51 รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (สกก.13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 62117123378 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และวัสดุอื่นๆ รวม 8 รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานชลประทานที่ 16 62107173057 ซื้อจอรับภาพ ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
นับ: 10