Displaying 41 - 50 of 608637
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 65097651497 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 28,510 ลิตร (วศ.78) ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 (สชป.16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 65097159418 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป รวม 3 รายการ สำหรับระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สกก.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 65097645735 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 ของงานคลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง (สพญ.16) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 65097509517 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองแก้มลิงหนองพรุน้ำหัวนอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 65097504103 จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินท่อลอดกลางคลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก (บ้านมหาการ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 65097505810 จ้างเหมาซ่อมแซมบริเวณสถานีสูบน้ำมหาการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 65097510417 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลอง ทรบ.บ้านกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 65097505268 จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินท่อลอดกลางคลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก (บ้านวัดนก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 65097509202 จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินท่อลอดกลางคลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก (บ้านสามี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี M65090037649 ดินปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน และอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ ของงานปรับปรุงฝายกุยบุรีและอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 26/09/2022
นับ: 10