Displaying 41 - 50 of 679096
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66017544394 ซื้อเสา คสล. จำนวน 650 ท่อน พด.338/66 ศศพ.ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองปลาสะวาย 3 พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ต.หนองปลาสะวาย 3 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66017543948 ซื้อกิ๊บจับสลิงเหล็กเหนียว - ลวดสลิงชุบกัลวาไนซ์ รวม 4 รายการ พด.337/66 ศศพ.ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองปลาสะวาย 3 พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ต.หนองปลาสะวาย 3 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66017543306 ซื้อสายส่งกำลังไฟฟ้า -พี.จี.คอนเน็คเตอร์สลักคู่ รวม 3 รายการ พด.336/66 ศศพ.ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองปลาสะวาย 3 พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ต.หนองปลาสะวาย 3 อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66017534643 จ้างบุคคลทั่วไปปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ เป็นวิทยากรบรรยายคณะศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆภายในศูนย์ฯ รวม 1 รายการ พด.จ.019/66 ศศพ.ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุศูนย์ฯ(งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานลำปาง 66017532590 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลอย ความยาว 1,067 เมตร ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เลขที่ EB ลป.(ซ) 10/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66017540815 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ จำนวน 200 เล่ม พด.จ.020/66 ศศพ.ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุโครงการฯป่าขุนแม่กวง (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 66017530148 ประกวดราคาซื้อทรายถมที่ รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๘,๐๐๐ ไร่ โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 66017530148 ประกวดราคาซื้อทรายถมที่ รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๘,๐๐๐ ไร่ โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 66017549172 ซื้ออะไหล่รถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น FORTUNER หมายเลข ชป.022-1209 สายพานราวลิ้น และอื่นๆ รวม 12 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำห้วยน้ำฆ้อง ระยะที่ 1 พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 3,500 ไร่ (คบ.กุมภวาปี) ใบเบิกเลขที่ กป.279/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 66017549154 ซื้อน้ำยาเช็ดกระดานไวท์บอร์ด 200 มล. และอื่นๆ รวม 11 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมการป้องกันการกัดเซาะอาคารรับน้ำคันดินกั้นน้ำ ROUTE A จำนวน 3 แห่ง (คบ.กุมภวาปี)ใบเบิกพัสดุเลขที่ กป.278/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
นับ: 10