Displaying 21 - 30 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 63097589529 ซื้อหินคลุก(หลวม) รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x 7.40 เมตร จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ (ระยะ 2) ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ(เพิ่มเติม)(สกก.8 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานชลประทานที่ 13 63097493664 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร มอก.๑๐๕๔-๒๕๕๒ และอื่นๆ จำนวน ๗๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานชลประทานที่ 13 63097507063 ซื้อหมึกพิมพ์ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP และอื่นๆ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานชลประทานที่ 13 63097611827 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 63097603150 วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เลขที่ 274/2563 [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 63097602279 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เลขที่ 273/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานชลประทานที่ 13 63097611827 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63097609271 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิคอุตสาหกรรม พีทีที เบอร์ 68 และอื่นๆ เลขที่ จ 1719 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63097606285 ประกวดราคาซื้อรถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back - hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/09/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63097609346 ซื้ออะไหล่เรือขุดชนิดปูตัก ใช้กับหมายเลข รข.71 เลขที่ จ 1728 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
นับ: 10