Displaying 21 - 30 of 235189
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 63057360169 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑๔,๗๘๗ ลิตร รวม ๑ รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธรP๕ ระยะที่ ๖ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร(จจ.๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63057354768 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63057357439 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63057356307 จ้างซ่อมรถยนต์เครน 15 ตัน NIPPON GROVE TMS 1600 ชป.072-0042 รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63057357439 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
โครงการชลประทานเพชรบุรี 63047599676 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุก ๑ ตัน ตัน ยี่ห้อเชฟโรเลท หมายเลขทะเบียน กง-๓๕๒๔ เพชรบุรี เพชรบุรี. ชป.๐๔๑-๔๓๖๖ รหัสครุภัณฑ์ E ๐๐๑๖-๐๒๐๖-๐๓๐๑-๔๓๖๖ และรายการอื่นๆ รวม ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
โครงการชลประทานเพชรบุรี 63057173650 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุก ๖ ตัน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๘๘๐ เพชรบุรีชป.๐๔๖-๒๑๘๑ และรายการอื่นๆ รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 63057352547 ซื้อยางเรเดียลสำหรับรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก และยางนอกรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
โครงการชลประทานพัทลุง 63057320705 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุก 2 ตัน รวม 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
โครงการชลประทานพัทลุง 63057320677 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุก 1 ตัน รวม 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
นับ: 10