Displaying 21 - 30 of 453879
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด 64097714951 จ้างซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย ๑L-RMC๒ ความยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 64097723471 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองยางขวาง (บ้านในล็อค) ระยะทาง 0.49 กิโลเมตร ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 64097724220 ซื้อเข็มพืดเหล็กชนิด U-TYPE จำนวน 1 รายการ โครงการประตูระบายน้ำกลางคลองหนองเเซ่ด่าน พื้นที่รับประโยชน์ 765 ไร่ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 64097724899 ซื้อกล่องลวดตาข่าย Gabion, Mattress และ GEOTEXTILE จำนวน 3 รายการ โครงการซ่อมเสริมฝายทดน้ำบ้านยายฉิม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 26/09/2021
สำนักงานชลประทานที่ 14 64097461124 ซื้อเลขที่ ฉ.๕๗๘ สายโทรศัพท์ภายในอาคาร และอื่น ๆ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097723159 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ บรรจุ ๕๐ กก./ถุง และอื่นๆจำนวน ๔ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ (Box Culvert) คลองส่งน้ำสาย ๑MC กม.๕+๖๐๐ สถานีสูบน้ำ P.๑ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 64097720478 จ้างเหมาขุดลอกคลองโดยรถขุด คลองตาปุ่น เลขที่ สชป.13/ดส.174/2564 (จังหวัดสมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 64097723458 จ้างเหมาขุดลอกคลองโดยรถขุด คลองรางแดง เลขที่ สชป.13/ดส.175/2564 (จังหวัดสมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 64097724737 จ้างเหมาขุดลอกคลองโดยรถขุด คลองสหกรณ์ เลขที่ สชป.13/ดส.176/2564 (จังหวัดสมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 64097725497 จ้างเหมาขุดลอกคลองโดยรถขุด คลองหัวโพ เลขที่ สชป.13/ดส.177/2564 (จังหวัดสมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
นับ: 10