Displaying 21 - 30 of 562727
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักเครื่องจักรกล 65057202637 ซื้อหน้ากากเชื่อมไฟฟ้าและอื่นๆ วัสดุเบ็ดเตล็ด ฝ่ายโลหะกรรม สำหรับงานประตูระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายใหญ่ ห้วยทะลอก ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 65057311831 ซื้อหินย่อยและอื่นๆ จำนวน 8 รายการ งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ โซน 18 ระยะที่ 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 65057315430 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและอื่นๆ จำนวน 3 รายการ งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ โซน 18 ระยะที่ 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 65057317834 ซื้อดินธรรมดา งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ โซน 18 ระยะที่ 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จำนวน 4,384 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 65057306345 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5.000 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 65057315478 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ชัยภูมิ 65057320675 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ชัยภูมิ 65057311918 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR 11 HY ชป.097-1190 รหัสครุภัณฑ์ 2536110-020229-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ชัยภูมิ 65057313187 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR 54 ชป.041-2764 รหัสครุภัณฑ์ 2539150-020229-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ชัยภูมิ 65057320675 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
นับ: 10