Displaying 21 - 30 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 63027238380 ซื้อหินใหญ่คละ ขนาด 15-30 ซม. จำนวน 1 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 63027237361 ซื้อเสาเข็มไม้ยูคา จำนวน 1 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63027244681 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท ๑ บรรจุ ๕๐ กก./ถุง และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๑๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๖,๕๐๐ เมตร บ้านพรสวรรค์ ตำบลพรสวรรคฺ์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63027244584 ซื้อไม้ยาง ไม่ใส ขนาด ๑ ๑/๒ x ๓ นิ้ว ยาว ๔-๔.๕ เมตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63027244681 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท ๑ บรรจุ ๕๐ กก./ถุง และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๑๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๖,๕๐๐ เมตร บ้านพรสวรรค์ ตำบลพรสวรรคฺ์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานชัยนาท M63020013948 งานขุดลอกแก้มลิงบัวขาว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานชัยนาท M63020014061 งานขุดลอกคลองชักน้ำ สถานีสูบน้ำทุ่งวัดสิงห์ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 63027244306 ประกวดราคาซื้อแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL) พร้อมติดตั้งและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียน พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ บ้านนาอุดม ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 63027244306 ประกวดราคาซื้อแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL) พร้อมติดตั้งและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียน พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ บ้านนาอุดม ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63017530553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย ๒MC-๗R-๑R สถานีสูบน้ำ P.๒ ระยะทาง ๑.๒๒๗ กม. ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
นับ: 10