Displaying 21 - 30 of 125469
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ 62087342073 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ 62087342991 จ้างทำเอกสารเข้าเล่มสันกาว ขนาด A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ 62087343300 เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62087342228 ซื้อลูกกลิ้งทาสีพร้อมด้ามจับ ขนาด ๔ นิ้ว และอื่นๆ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 62087254891 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม/ตรม. และอื่นๆ รวม ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 62087315577 ซื้อใบเลื่อยตัดโลหะประเภทใบเลื่อยมือฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62087342382 จ้างซ่อมทำสีใหม่ทั้งคันและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุดรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร และอื่นๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 62087312690 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด รวม 48 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (สกก.8 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 62087310274 ซื้อหินย่อย เบอร์ 2 และอื่นๆ รวม 8 รายการ สำหรับโครงการแก้มลิงเกาะแก้วพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์ (สกก.8 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานสุรินทร์ 62087281654 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองแต้ ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/08/2019
นับ: 10