Displaying 21 - 30 of 656263
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 65127135407 ประกวดราคาซื้อหินคลุก รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 65117469742 ซื้อเบ็ดเตล็ดสำหรับงานก่อสร้าง รวม ๒๘ รายการ (งานซ่อมแซม ปตร.ตุยง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการชลประทานสงขลา 65127163273 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการชลประทานสงขลา 65127153718 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง เเละกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการชลประทานสงขลา 65127170163 ซื้อท่อพีวีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 65117580641 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 65117580641 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานชลประทานที่ 16 65127159803 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานชลประทานที่ 16 65117089420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันกั้นน้ำคลอง ๑L-LMC๑ พญาโฮ้ง และอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๒๔๐ ไร่ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานชลประทานที่ 16 65117039094 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันกั้นน้ำคลอง LMC๑ พญาโฮ้ง และอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๓๗๐ ไร่ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
นับ: 10