Displaying 61 - 70 of 725374
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66059397900 ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งแพเหล็กและเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาล้อม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาว ๔.๕๑๐ กิโลเมตร (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.จ.บร.๑๗/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/06/2023
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66069013741 ประกวดราคาซื้ออาหารลูกปลาวัยอ่อน ขนาดบรรจุ ๒ กิโลกรัม และอื่น ๆ จำนวน ๑๖ รายการ งานศึกษาและพัฒนาด้านประมงศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานสุรินทร์ 66069022218 จ้างก่อสร้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรให้แก่โครงการ เขียวทั้งตำบล บ้านหนองแคน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 66069021190 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B๗ ตาม มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔,ISO ๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร สำหรับงานปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีบ้านดอนขะยอม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 66069021190 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B๗ ตาม มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔,ISO ๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร สำหรับงานปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีบ้านดอนขะยอม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66069021957 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-25544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A1 กม.31+000-42+000 ระยะ 11 กิโลเมตร ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66069022298 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันพนังห้วยเชียงส่งฝั่งซ้าย จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66069022474 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A2 กม.0+000-2+900 ระยะ 2.900 กิโลเมตร ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66069022647 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A1 กม.27+500-28+000 ระยะ 500 เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานลำพูน 66069008850 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ เลขที่ คป.ลพ.จ.47/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
นับ: 10