Displaying 61 - 70 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 63027232679 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท1 บรรจุ 50 กก./ถุง และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักหัวงานบึงละหานจำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63027221217 ซื้อสีอิมัลชั่น (สีน้ำพลาสติก) ชนิดสีภายนอก สีขาว ขนาดจุถังละ ๑๘.๙๒๕ ลิตร (มอก.๒๗๒-๒๕๔๙) และอื่นๆ จำนวน ๑๗ รายการ (ค่าใช้จ่ายการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63027222036 ซื้อแผ่นไม้อัดยางประเภทภายนอก คุณภาพ ๓/๔ ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม. หนา ๑๕ มม. (มอก.๑๗๘-๒๕๔๙) และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ (ค่าใช้จ่ายการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 63027182191 ซื้อแผ่นไม้อัดประเภทชั้นคุณภาพ 4/4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 63017335303 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานโครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายน้ำสายปะลุกา-โคกยาง ปริมาณดิน 91,153 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานเพชรบุรี 63027242701 ประกวดราคาซื้อซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 1 รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์ 2000 ไร่ บ้านสระยายนนท์ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานเพชรบุรี 63027243968 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 1 รายการ ของงานระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 2,760 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ (ระยะที่ 2 ) ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานเพชรบุรี 63027243968 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 1 รายการ ของงานระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 2,760 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ (ระยะที่ 2 ) ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานเพชรบุรี 63027242701 ประกวดราคาซื้อซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 1 รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์ 2000 ไร่ บ้านสระยายนนท์ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63027243492 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
นับ: 10