Displaying 61 - 70 of 679096
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานลำพูน 66017517275 ซื้อคลิปหนีบกระดาษสีดำ จำนวน 4 รายการ เลขที่ คป.ลพ.364/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานลำพูน 66017519812 ซื้อกระดาษโน๊ตกาวคละแบบ - กรรไกร 9 นิ้ว จำนวน 3 รายการ เลขที่ คป.ลพ.365/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานลำพูน 66017522205 ซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลัก จำนวน 1 รายการ เลขที่ คป.ลพ. 366/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานลำพูน 66017523481 ซื้อผ้าม็อบถูพื้นดันฝุ่น - น้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 2 รายการ เลขที่ คป.ลพ.367/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66017542851 ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ - น้ำยาสำหรับใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวม 20 รายการ พด.335/66 ศศพ.ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุศูนย์ฯ (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 66017525162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (แบบแฝด) จำนวน 2 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 66017525162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (แบบแฝด) จำนวน 2 หลัง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักเครื่องจักรกล 66017168738 ซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า สำหรับงานประตูระบายน้ำบ้านคลองขลุง ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 66017516881 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล รวม 2 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 66017542714 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (ISO.๙๐๐๒-๒๕๔๔) (รวม ๑ รายการ) สำหรับงานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง RMC ระยะ ๗ ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ (สจจ.๑๓) เลขที่ ฉง.(ซ.)/๓๓ /๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
นับ: 10