Displaying 61 - 70 of 147030
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62117206506 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ (จำนวน ๑ รายการ)งานคลองผันน้ำเชื่อมบ้านตะโก-บ้านโคกยาง ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)เลขที่ฉจ.บร.(ซ) ๑๐/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานชัยนาท 62117189296 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์และอิ่นๆ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานชัยนาท 62097688637 ซื้อซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ของงานขุดลอกคลอง Collector Drain โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานชัยนาท 62097635842 ซื้ออะไหล่รถยนต์ฯ งานขุดลอกบ่อยืมคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง บ้านสระแก้ว ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานชัยนาท 62097641691 ซื้ออะไหล่รถยนต์ฯ งานขุดลอกคลองระบายน้ำ External Drain ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานชัยนาท 62097641971 ซื้ออะไหล่รถยนต์ฯ โครงการขุดลอกคลองชักน้ำ-คลองกระทง ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานชัยนาท 62097633147 ซื้อลวดเย็บกระดาษและอื่นๆ โครงการงานขุดลอกลำห้วยกระบกเตั้ยพร้อมอาคารประกอบ ต.กระบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานชัยนาท 62097639853 ซื้อกระดาษถ่ายแบบและอื่นๆ งานป้องกันตลิ่งด้านท้าย ปตร.คลองชักน้ำ ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานชัยนาท 62097636913 ซื้ออะไหล่รถยนต์ฯ งานป้องกันตลิ่งด้านท้าย ปตร.คลองชักน้ำ ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62117186401 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) ขนาดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ งานคลองผันน้ำเชื่อมบ้านตะโก-บ้านโคกยาง ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๗/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
นับ: 10