Displaying 61 - 70 of 144483
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน M62100013135 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน (คบ.แควน้อยบำรุงแดน) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานมหาสารคาม 62107128503 จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวขนาดต่างๆ และอื่นๆ รวม 8 รายการ สำหรับงานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 62107137216 จ้างผู้ประเมินจากภายนอกเพื่อประเมินผลความสำเร็จและวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107139074 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 62107132983 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 M62100009821 วัสดุคัดเลือก ก และอื่น ๆ รวม 2 รายการ สำหรับงาน ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 M62100009874 หินใหญ่ ขนาด 20-50 ซม.และอื่น ๆ รวม 5 รายการ สำหรับงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 M62100009774 หินใหญ่ ขนาด 20-50 ซม. และอื่น ๆ รวม 5 รายการ สำหรับงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 2.09 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 62107120926 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 62107109511 ซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หมายเลข S 523 1101 0308 รวม 1 รายการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดสุรินทร์ (สกก.8 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
นับ: 10