Displaying 61 - 70 of 203386
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047083009 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการแก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานตาก 63047074290 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 2 1 แห่ง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โครงการชลประทานตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานตาก 63047079577 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โครงการชลประทานตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ 63047081461 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน ๑๗ รายการ สำหรับงานซ่อมฉซมคลองดาดคอนกรีต ๖R-MC๑ กม.๑+๓๕๐ ถึง กม.๑+๕๑๐ ความยาว ๐.๑๖๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ 63047080899 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน ๒๐ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต MC๔ กม.๑+๑๐๐ ถึง กม.๑+๓๘๕ ความยาว ๐.๒๘๕ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
สำนักงานชลประทานที่ 7 63037635746 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถขุด จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
สำนักงานชลประทานที่ 7 63037635632 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
สำนักงานชลประทานที่ 7 63037635503 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและอื่น ๆ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
สำนักงานชลประทานที่ 7 63047056710 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการเจาะสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 63037486796 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 จำนวน 9,974 ถุง งานประตูระบายน้ำบ้านพร้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (คบ.ลำพระเพลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/04/2020
นับ: 10