Displaying 61 - 70 of 453885
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097717191 ซื้อหินย่อยด้วยเครื่องจักร เบอร์ ๒ ตาม Specification ของกรมชลประทาน และอื่น ๆ จำนวน ๗ รายการ เลขที่ จ.๒๖๔/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097698310 จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC(บ้านพร้าว)กม.1+000-2+000 เป็นช่วงๆ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097708703 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L-RMC (บ้านพร้าว) กม.7+000-8+400 เป็นช่วงๆ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097716459 ซื้อหินย่อยด้วยเครื่องจักร เบอร์ ๒ ตาม Specification ของกรมชลประทาน และอื่น ๆ จำนวน ๗ รายการ เลขที่ จ.๒๕๓/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด 64097672971 ซื้อสายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 25.0 ตารางมิลลิเมตร แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร (มอก.11-2553) และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ ของงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097707431 ซื้อร่มสนาม และอื่นๆ จำนวน ๓๙ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง MC-๒ R-๒R สถานีสูบน้ำ PL.๓ บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097716634 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ชนิดไม้เนื้ออ่อน มอก.๔๒๔-๒๕๓๐ และอื่นๆจำนวน ๓ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย ๒MC-๒L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.๒ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
สำนักเครื่องจักรกล 64097591827 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ พร้อมขนส่ง สำหรับก่อสร้างเสาธง สำหรับอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097710235 จ้างเหมาขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1L-RMC (บ้านพร้าว)กม.4+000-8+400 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097703378 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ RMC(บ้านพร้าว)กม.10+000-11+900 เป็นช่วงๆ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
นับ: 10