Displaying 61 - 70 of 294916
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 63097560940 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุก 6 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR 35F ชป.052-2132 รหัสครุภัณฑ์ E8916-0401-0203-2132 และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับโครงการปรับปรุงถนนทางเชื่อม บริเวณหัวงานสำนักงานชลประทานที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ 63097617731 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ 63097617519 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ 63097617270 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานปทุมธานี M63090033171 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานนครปฐม 63097595645 ซื้อกระดาษสำหรับถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม และอื่นๆ รวม 44 รายการ ของงานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 63097561103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองส่งน้ำ 2R-MC กม.3+000 - 4+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 63097623121 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว 45 แผ่น/นาที สามารถย่อ-ขยายได้ A4, B4, F14 ปริ้น สแกน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 63097621647 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre-III 3007 หมายเลขเครื่อง 130496 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 63097561103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองส่งน้ำ 2R-MC กม.3+000 - 4+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/09/2020
นับ: 10