Displaying 61 - 70 of 401072
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 64057061993 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ ยี่ห้อ HINO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 64057070124 ซื้อเครื่องกว้าน และบานฝาท่อกรอบสี่เหลี่ยม ชนิดรับน้ำทางเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 64057059856 ซื้ออะไหล่สำหรับรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 64057061495 ซื้ออะไหล่รถฟาร์มแทรคเตอร์ ยี่ห้อ KUBOTA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 64047264596 ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตสำหรับใช้งานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่างๆ สำหรับโครงการฝายทดน้ำบ้านบึงหล่ม พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 64057088190 ประกวดราคาซื้อซื้อท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวชนิดใต้ดินและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับงานก่อสร้างฝายบ้านวังโก 1 พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 64057086220 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (ISO.๙๐๐๒-๒๕๔๔) (รวม ๑ รายการ) สำหรับงานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ระยะที่ ๒ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (สจจ.๑๓) เลขที่ ฉง.(ซ.)/๘๕/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานกระบี่ 64047452261 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น MITI-X หมายเลขชป.041-4072 หมายเลขทะเบียน นข 1061 นครศรีธรรมราช น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล และอื่นๆ รวม 14 รายการ สำหรับงานแก้มลิงหนองลุงเชย ปริมาตรเก็บกัก 0.035 ล้านลูกบาศก์เมตร ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานกระบี่ 64057069757 จ้างทำป้ายไวนิลวัชพืชกีดขวางทางน้ำ และอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานการจัดการน้ำชลประทาน (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 64057086798 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำพื้นที่ตำบลท่าแค (พื้นที่ ๑) จังหวัดพัทลุง สจจ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
นับ: 10