Displaying 61 - 70 of 608634
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 65097576296 ซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ รวม 3 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเสียว (แห่งที่ 2) โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (สกก.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 65097614124 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 65097612472 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 65097649272 จ้างทำเครื่องกว้าน-บานระบาย จำนวน 2 รายการ สำหรับงานโครงการฝายศาลพ่อปู่ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 65097652861 จ้างทำเครื่องกว้าน-บานระบาย จำนวน 4 รายการ สำหรับงานโครงการฝายหนองจิกยาว พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 14 65097620418 ซื้อสกิมโค้ท ปูนฉาบบาง และอื่นๆ รวม 12 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านท่าปก (พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด) ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 14 65097651472 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน 4,800 ลิตร สำหรับงานสถานีสูบน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำโครงการสถานีสูบน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านคลองเรา (พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด) ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 14 65097606466 ซื้อกรองรถยนต์ และอื่นๆ รวม 53 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำโครงการสถานีสูบน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านคลองเรา (พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด) ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 65097612637 ซื้อทรายหยาบน้ำจืดและวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ รวมจำนวน ๑๕ รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านปลายน้ำตก พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องพระราชดำริ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 65097651650 ซื้อหินใหญ่ขนาด ศก.15-30 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
นับ: 10