Displaying 71 - 80 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63027243572 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สงขลา E63020014964 งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองระบายน้ำ ร.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 14/02/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 M63020015026 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ รวม ๓ รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๒๙ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14/02/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 M63020015029 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ รวม ๓ รายการ สำหรับงานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M63020015041 MATTREES และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ งานปรับปรุงประตูระบายน้ำร่องซวง ขนาด ๒.๐x๒.๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M63020015043 ท่อ PVC ส่งน้ำรับแรงดัน ขนาด ๔๐๐ มม. และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๑๐ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๖,๕๐๐ เมตร บ้านพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M63020015052 วัสดุกรองรอยต่อคอนกรีต (Rubber Water Stop Type B) และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ งานปรับปรุงประตูระบายน้ำกุดแขแซ ขนาดบานระบาย ๖.๐x๙.๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M63020015048 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงพร้อมตอก จำนวน ๑ รายการ งานปรับปรุงประตูระบายน้ำมะแว ขนาดบานระบาย ๖.๐x๔.๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M63020015054 วัสดุกรองรอยต่อคอนกรีต (Rubber Water Stop Type B) และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ งานปรับปรุงประตูระบายน้ำมะแว ขนาดบานระบาย ๖.๐x๔.๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M63020015057 เสาเข็มพร้อมตอก และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ งานปรับปรุงประตูระบายน้ำลำพลับพลา ขนาดบานระบาย ๖.๐๐x๔.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง และอาคารประกอบอื่น ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14/02/2020
นับ: 10