Displaying 71 - 80 of 401072
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานกระบี่ 64057017790 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ FORD รุ่น RANGER หมายเลขชป.041-3495 หมายเลขทะเบียน กจ 6455 นครศรีธรรมราช น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล และอื่นๆ รวม 14 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสาย RMP กม.1+530-กม.2+650 ฝายคลองทรายขาว (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 64057085177 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานออกแบบจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (1ซ - สายใหญ่) จังหวัดพัทลุง สจจ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 64057085697 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานออกแบบจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและ่บำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1ซ- ๓ซ สายใหญ๋) สจจ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 64057085284 ซื้อน้ำมันดีเซล-น้ำมันเบนซิน รวม 2 รายการ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ส่วนที่ 2 ระยะที่ 2) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ พด.สจจ.1/050/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 64047424977 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เลขที่ 248/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 64047425819 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เลขที่ 249/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สงขลา 64047447226 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ตัน ชป.046-2066 งานคลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง (สพญ.11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 64047443072 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เลขที่ 250/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 64057085284 ซื้อน้ำมันดีเซล-น้ำมันเบนซิน รวม 2 รายการ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ส่วนที่ 2 ระยะที่ 2) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ พด.สจจ.1/050/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานชลประทานที่ 13 64047418695 ซื้อกระดาษทำปก และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
นับ: 10