Displaying 71 - 80 of 725374
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักเครื่องจักรกล 66059321620 ซื้อทรายพ่นผิวโลหะ สำหรับงานประตูระบายน้ำห้วยน้ำฆ้อง ระยะที่ 1 พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 3,500 ไร่ ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 66069013325 ซื้ออะไหล่สำหรับรถ DUMP TRUCK งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 13 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 66059559410 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 66069001461 จ้างซ่อมปั๊มเชื้อเพลิงรถยนต์บรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๔ x ๒ ยี่ห้อ HINO แบบ KR๓๐๐ ทะเบียน บบ ๔๖๐๙ จ.ขอนแก่น หมายเลข ชป.๐๕๒-๐๔๖๒ รหัสครุภัณฑ์ ๒๕๒๕๑๕๐-๐๒๐๒๒๙-๐๑๓๕ และอื่นๆ (จำนวน ๑๔ รายการ) สำหรับงานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ ระยะที่ ๑ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (สจจ.๑๓) เลขที่ ฉง.(จ.)/๒๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 66069007316 ซื้อทรายหยาบและหินย่อย ขนาด ๓/๔ นิ้ว (ตามรายละเอียด SPECIFICATION ของกรมชลประทาน) (รวมจำนวน ๒ รายการ) สำหรับงานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ ระยะที่ ๓ (เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๑) ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (สจจ.๑๓) เลขที่ ฉง.(ซ.)/๗๐/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 66069005531 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 66069006136 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนา ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 66069005520 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA VIGO รวม 13 รายการ สำหรับงานค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายยางบ้านพุเตย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 66069006853 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (มอก.1237-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านน้ำก้อ-น้ำเฮี้ย ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 66069005531 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
นับ: 10