Displaying 71 - 80 of 453885
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานพัทลุง 64097710446 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC (บ้านพร้าว) กม.11+000-13+000 เป็นช่วงๆ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097710692 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอด LMC(บ้านพร้าว) กม.10+835 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097710952 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2R-RMC(ท่าแนะ)กม.4+000-5+090 เป็นช่วงๆ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097703236 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ RMC(ท่าแนะ)กม.9+000-10+300 เป็นช่วงๆ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097699525 จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2L-RMC(บ้านพร้าว)กม.0+980-1+980 เป็นช่วงๆ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097516699 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำ LMC (ควนกุฏิ) กม.๓+๑๙๐ ถึง กม.๓+๘๕๐ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097517966 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำ RMC (หลักสาม) กม.๘+๑๕๐ ถึง กม.๘+๗๐๐ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097509556 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำปากศาลา-ทรบ.หารไม้แก่น กม.๐+๐๐๐-๓+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097508931 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ปตร.หัวควน กม.๐+๐๐๐-๒+๐๐๐ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097519323 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมการกัดเซาะท้ายฝายป่าบอน ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 25/09/2021
นับ: 10