Displaying 71 - 80 of 294899
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี M63090033288 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คป.สุราษฎร์ธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 63097294360 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 จำนวน 1 รายการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานปัตตานี M63090032605 เหมาบริการรักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานปัตตานี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097616917 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 24 รายการ จำนวน 1 งาน เลขที่ ฉจ.(ซ)/472/2563 สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่ สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097618119 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 25 รายการ จำนวน 1 งาน เลขที่ ฉจ.(ซ)/474/2563 สำหรับงานซ่อมแซมคันดินและผิวทางรอบแก้มลิงหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097620428 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 26 รายการ จำนวน 1 งาน เลขที่ ฉจ.(ซ)/475/2563 สำหรับงานขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63097623921 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 25 รายการ จำนวน 1 งาน เลขที่ ฉจ.(ซ)/476/2563 สำหรับงานขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 63097361248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายของคลองบ้านนาฯ จำนวน 1 รายการ ของงานปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายของคลองบ้านนา ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (คบ.นครนายก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63097597429 ซื้อถุงบิ๊กแบ็ค-ผ้าใบคลุมของ จำนวน ๒๐ รายการ โครงการฝายห้วยกุดเถียบ พื้นที่รับประโยชน์ 310 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63097582588 ซื้ออีเตอร์ - รองเท้าบู๊ชยาง รวม ๑๕ รายการ โครงการฝายน้ำล้นและสถานีสูบน้ำบ้านหนองปล้อง พื้นที่รับประโยชน์ ๖๓๐ ไร่ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
นับ: 10