Displaying 71 - 80 of 608634
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 14 65097651472 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน 4,800 ลิตร สำหรับงานสถานีสูบน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำโครงการสถานีสูบน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านคลองเรา (พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด) ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 65097646233 ซื้อดินธรรมดา และวัสดุต่างๆ จำนวน ๖ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย ๑ขวา สายใหญ่ฝั่งขวา กม.๐+๐๓๐ กม.๑๐+๕๙๓ พื้นที่ ๑,๐๐๐ ตร.ม ฝายคลองท่าทอง ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 65097649793 ซื้อดินธรรมดา และวัสดุต่างๆ จำนวน ๖ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย ๑ซ้าย ๕ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.๐+๐๓๐ กม.๓+๗๙๖ พื้นที่ ๕๗๐ ตร.ม ฝายคลองท่าทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด 65097654502 ซื้อหินคลุก จำนวน 310 ลูกบาศก์เมตร ของงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 6.305 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 65097644623 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด รวม ๑๔ รายการ สำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน ๕,๐๐๐ ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการชลประทานปราจีนบุรี 65097651339 ซื้อกระบะสำหรับผสมปูนและอื่นๆ จำนวน ๒๙ รายการ สำหรับงาน ปรับปรุง ทรบ.คลองตามี ๒ ขนาดบานระบาย ๒.๐๐x๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง โครงการท่าแห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 65097466502 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ รวม 35 รายการ สำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (สกก.15) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 65097464147 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รวม 1 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (สกก.15) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 65097649702 จ้างงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง (ดำเนินการโดยการไฟฟ้า) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,100 ไร่ บ้านหนองสระพัง ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 65097608995 ประกวดราคาซื้อหินคลุก และอื่นๆ รวม ๔ รายการ สำหรับก่อสร้างแก้มลิงหนองพร้าหาย ระยะ ๒ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น ๒.๑๖ ล้าน ลบ.ม. ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 26/09/2022
นับ: 10