Displaying 71 - 80 of 203386
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 63047068074 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา จำนวน 94,000 ลบ.ม. งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านหัน ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (คบ.ลำพระเพลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 63047068074 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา จำนวน 94,000 ลบ.ม. งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านหัน ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (คบ.ลำพระเพลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 63047082849 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 63047056313 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 63047056443 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 63047056186 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 63047021287 ซื้ออะไหล่เครื่องอัดลม ขนาด 600 CFM ขับด้วยเครื่องยนต์ caterpillal และอื่นๆ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการชลประทานกระบี่ 63037208012 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างหินย่อยเบอร์ 1 และอื่นๆ รวม 53 รายการ สำหรับปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสาย RMP กม.0+000-กม.3+500 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 3.500 กม.ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (คป.กระบี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/04/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 63047082717 ซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ มอก.๔๒๔-๒๕๓๐ และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๕๘ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 63047083055 ซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ มอก.๔๒๔-๒๕๓๐ และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก ความยาว ๑๕.๓๙๗ กม. ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
นับ: 10