Displaying 71 - 80 of 787733
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครพนม M67040024663 จ้างทำบานระบาย จำนวน 2 รายการ สำหรับงานปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานศรีสะเกษ 67049351903 ซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕ - ๓๐ ซม. และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานศรีสะเกษ 67049350495 ซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕ - ๓๐ ซม. และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานศรีสะเกษ 67049349050 ซื้อปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ ๕๐ กก./ถุง (มอก. ๒๕๙๔-๒๕๕๖) และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานศรีสะเกษ 67049352223 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 67049354743 ซื้อรองเท้าบูทยางสวมครึ่งน่อง และอื่น ๆ จำนวน 45 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานปัตตานี 67039545734 จ้างซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านยางแดงพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานปัตตานี ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานปัตตานี 67049161501 จ้างซ่อมแซมฝายเขาใหญ่ พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานปัตตานี 67039390969 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายที่ 1 สายที่ 2 และสายที่ 3 อ่างเก็บน้ำคลองเตราะหัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานปัตตานี 67039391467 จ้างสถานีสูบน้ำบ้านท่าพง พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 24/04/2024
นับ: 10