Displaying 71 - 80 of 144483
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครปฐม M62100012572 ซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน ของงบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานระยอง 62107134178 ซื้อตลับเมตร และอื่นๆ รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 62107111704 ซื้อถังพลาสติกและอื่นๆ รวม ๒๒ รายการ สำหรับงานคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ความยาว 38.5 กม. ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 62107102505 ซื้อถังพลาสติกและอื่นๆ รวม ๒๑ รายการ สำหรับงานแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑.๑๒ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 62107133605 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 62107123384 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสำรวจ จำนวน 3 รายการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62107130158 กรวดและทราย จำนวน ๒ รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด ๖.๐๐ x ๙.๕๐ ม. จำนวน ๖ ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) [D2] เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 62107134742 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑,หินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕-๓๐ ซม.,ทรายหยาบน้ำจืดและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนงานแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 62107135193 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑,ทรายหยาบน้ำจืด,หินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕-๓๐ ซม.และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารประกอบฝายห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนงานแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสงขลา 62107127087 ซื้อเครื่องวัดกระเเสน้ำขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
นับ: 10