Displaying 71 - 80 of 679096
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 66017516881 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล รวม 2 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 66017536443 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 66017535060 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 (มอก.2205-2548) รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านน้ำก้อ-น้ำเฮี้ย ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 65127478527 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะ รวม 9 รายการ สำหรับงานก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านน้ำก้อ-น้ำเฮี้ย ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 66017472230 ซื้อตะปูลวดเหล็กหัวกลมแบน-สายยาง รวม 42 รายการ ของงานซ่อมแซมบ้านพักหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 66017392065 ซื้อเครื่องยกพร้อมเพลา-บานฝาท่อ รวม 2 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.คลองเจ้าพระยา กม.11+400 ฝั่งขวา คลองเปรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 66017385551 ซื้อเครื่องยกพร้อมเพลา-บานฝาท่อ รวม 2 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านพลับ กมง10+700 ฝั่งขวา คลองเปรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 65127434832 จ้างงานราดยาง งานผิวทาง ของงานซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ พื้นที่ MC๑ ช่วง กม.๑๐+๐๐๐ ถึง ๑๐+๒๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 66017383217 ซื้อเครื่องยกพร้อมเพลา-บานฝาท่อ รวม 2 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.ซอยคลองเปรม 11 กม.6+690 ฝั่งขวา คลองเปรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานชลประทานที่ 14 66017518040 จ้างเลขที่ ฉ.136 จ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของสำนักงานชลประทานที่ 14 ทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ (จำนวน 5 เพจ) ครอบคลุม 4 จังหวัด ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 14 (เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
นับ: 10