Displaying 31 - 40 of 203386
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63047078762 ซื้อตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต เลขที่ จ 323 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 63047087481 จ้างจัดทำบานฝาท่อและเครื่องยกพร้อมเพลา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 63047086440 ซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047086802 ซื้อประแจดัดเหล็ก - สังกะสีลอนใหญ่ รวม ๑๘ รายการ โครงการฝายห้วยหินตั้ง ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047087972 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก. ๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายห้วยวังแคน ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047088569 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายน้ำล้นลำห้วยกุ่ม ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 33.3 เมตร สูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047087738 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการแก้มลิงดอนหวาย(บึงแซงน้ำจั่น)พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047089549 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายทดน้ำลำห้วยโปร่งดู่ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047089383 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายน้ำล้นบ้านทรัพย์เจริญ ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047089032 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายทดน้ำลำห้วยทราย ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
นับ: 10