Displaying 31 - 40 of 144483
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62107142504 ประกวดราคาซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสีหุ้ม พีวีซี (Gabions และ Mattress) และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) จำนวน ๕ รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด ๖.๐๐ x ๙.๕๐ ม. จำนวน ๖ ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 62097668607 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล และภายใน ภายนอกสถานีสูบน้ำ-ปตร.มหาสวัสดิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เลขที่ พจ.(ซ)/01/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62107142504 ประกวดราคาซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสีหุ้ม พีวีซี (Gabions และ Mattress) และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) จำนวน ๕ รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด ๖.๐๐ x ๙.๕๐ ม. จำนวน ๖ ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 62107140906 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับงานกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 62107142723 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 M62100013464 ซื้อวัสดุก่อสร้างเบ็ดเตล็ดอื่นๆ และวัสดุสำนักงาน รวม 1 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5.345 กม. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองพรุขวาง ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 62107140906 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับงานกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 62107135193 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑,ทรายหยาบน้ำจืด,หินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕-๓๐ ซม.และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารประกอบฝายห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนงานแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 62107134742 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑,หินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕-๓๐ ซม.,ทรายหยาบน้ำจืดและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนงานแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 62107142151 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
นับ: 10