Displaying 31 - 40 of 725374
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66059383432 ซื้อตะปูหัวกลมแบนสำหรับงานช่างไม้ และอื่นๆ รวม 40 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A2 กม.0+000-2+900 ระยะ 2.900 กิโลเมตร ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66059380332 ซื้อแฟ้มปกแข็ง และอื่นๆ รวม 37 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A1 กม.31+000-42+000 ระยะ 11 กิโลเมตร ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66059379340 ซื้อน้ำยาล้างจาน และอื่นๆ รวม 21 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A1 กม.31+000-42+000 ระยะ 11 กิโลเมตร ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66059378334 ซื้อกระบะผสมปูน และอื่นๆ รวม 46 รายการ สำหรับงานปรับปรุง ปตร.กู่ทอง ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66059375817 ซื้อกระดาษชำระชนิดกล่อง และอื่นๆ รวม 25 รายการ สำหรับงานปรับปรุง ปตร.กู่ทอง ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66059375089 ซื้อบรรทัดเหล็กสเตนเลส และอื่นๆ รวม 39 รายการ สำหรับงานปรับปรุง ปตร.กู่ทอง ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66069022647 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A1 กม.27+500-28+000 ระยะ 500 เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66059372903 ซื้อแปรงทาสี และอื่นๆ รวม 36 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมจุดขาดพนังกั้นน้ำชี A1 กม.20+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66059372046 ซื้อแผ่นพลาสติก และอื่นๆ รวม 41 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมจุดขาดพนังกั้นน้ำชี A1 กม.20+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66059367068 ซื้อน้ำยาเช็ดกระจก และอื่นๆ รวม 29 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมจุดขาดพนังกั้นน้ำชี A1 กม.20+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
นับ: 10