Displaying 31 - 40 of 125469
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 62087342785 ซื้อเสาไม้ยูคาฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 17 62087342339 ซื้อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ (Video Conference) สำหรับโครงการชลประทานจังหวัด สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง M62080015066 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง -เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามหนังสือ ที่ สชป 13.16/459/2561 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2561 [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 62087334139 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ จำนวน 1 งาน เลขที่ สชป.7 คบ./506/2562 งานขุดลอกตะกอนดินคลองระบายน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านนาสะเดา (ห้วยหลักแย้ตอนบน) ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 14 62087323647 ซื้อเลขที่ ฉ.๔๗๓ น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 62087342487 จ้างบานฝาท่อและเครื่องยกพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้าน,บานระบายอาคารบังคับน้ำในคลองฉุกเฉินฝั่งซ้าย กม.2+732 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M62080013978 ขุดขยายคลองผันน้ำจากแม่น้ำปัตตานี-คลอง D8 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ขนาดลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร กว้างเฉลี่ย 10.50 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M62080013931 คันกั้นน้ำกอตอรานอ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 1 กว้าง 14.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62087335449 เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ HP. พร้อมพนักงานขับ จำนวน ๔ รายการ ของงานแก้มลิงหนองผำน้อยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62087331125 เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ HP. พร้อมพนักงานขับ จำนวน ๔ รายการ ของงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนบน) จุดที่4 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
นับ: 10