Displaying 31 - 40 of 656263
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 16 65117091218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันกั้นน้ำคลอง ๑L-RMC ควนกุฏิ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๒๒๐ ไร่ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานชลประทานที่ 16 65117039602 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันกั้นน้ำคลองหัวหมอนและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๓๖๐ ไร่ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานชลประทานที่ 16 65117091702 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันกั้นน้ำเหนือฝายควนกุฏิ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๑๘๐ ไร่ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 65127173573 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (มอก.1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร ฝายห้วยกระเบียน พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานชลประทานที่ 16 65127159803 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 65127075584 ซื้อเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ จำนวน 68 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการชลประทานยโสธร 65127154958 ซื้อสีกันสนิม (แบบพ่น) ขนาดจุ ๓.๗๘๕ ลิตร และอื่นๆจำนวน ๑๘ รายการ งานอาคารบังคับน้ำห้วยไผ่ พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๕๐๐ ไร่ ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการชลประทานยโสธร 65127154958 ซื้อสีกันสนิม (แบบพ่น) ขนาดจุ ๓.๗๘๕ ลิตร และอื่นๆจำนวน ๑๘ รายการ งานอาคารบังคับน้ำห้วยไผ่ พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๕๐๐ ไร่ ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 65127151867 ซื้ออะไหล่รถขุดยี่ห้อ KOBELCO K-909 หมายเลข รถ.463 เลขที่ จ 217 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการชลประทานเชียงใหม่ 65127157820 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี7 จำนวน 3,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ (ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายทุ่งโฮ้ง ความยาว 1.631 กิโลเมตร ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ )เลขที่ 337/66 ชม. ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
นับ: 10