Displaying 31 - 40 of 294926
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 63097626893 ซื้อแผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก จำนวน 1 รายการ สำหรับงานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สถาบันพัฒนาการชลประทาน 63097554092 ซื้อกระเป๋าผ้ากระสอบป่าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สถาบันพัฒนาการชลประทาน 63097213376 ซื้อแก้วน้ำรักษ์โลก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 63097620960 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 357 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคันคลองปาเสมัสฝั่งซ้าย กม.1+182-2+400 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 63097627813 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 357 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคันคลองระบายน้ำมูโนะ (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 1.020 กิโลเมตร ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 63097625830 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 357 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสายที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 63097619113 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 357 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานเสริมคันคลองระบายน้ำสาย 14 (โคกไผ่) ฝั่งขวา ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 63097591148 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 2.200 ล้าน ลบ.ม โครงการแก้มลิงบ้านท่าเสา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 63097632547 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ ) จำนวน ๑๓,๘๕๙ ลิตร สำหรับสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ บ้านม่วงเดียด ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (จจ.๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักเครื่องจักรกล 63097630848 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
นับ: 10