Displaying 31 - 40 of 401072
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057082271 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๖ ไร่ คลองส่งน้ำ ๔ ซ้าย ช่วงกม.๐+๐๐๐ ถึงกม.๗+๑๐๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057092645 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๖ ไร่ คลองส่งน้ำ ๘ ซ้าย ช่วงกม.๒๘+๑๒๐ ถึงกม.๓๑+๕๒๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 64057086343 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (มอก.1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร เลขที่ ผบค3/ฉ(ข)/595/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 64057086343 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (มอก.1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร เลขที่ ผบค3/ฉ(ข)/595/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 64057090540 ซื้อสารหล่อลื่น จำนวน ๑๐ รายการ เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๕๙๘/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 64057087588 ซื้อสารหล่อลื่น จำนวน ๙ รายการ เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๕๙๗/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 64057073694 ซื้อวัสดุสำนักงาน ปากกาลบได้ MG ขนาดหัวปากกา 0.50 มิลลิเมตร สีน้ำเงิน และอื่นๆ จำนวน 20 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC วังยาง กม.60+137 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 64057092036 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน กลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28 M64050003493 งานจ้างเหมาก่อสร้างงานดิน ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 4R-2R กม.0+860-1+280 (สาย 14.1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 64057007060 ซื้อตะปูหัวกลมแบนสำหรับงานช่างไม้ น้ำหนักลังละ 17.6 กก. มอก.113-2562 และอื่นๆ รวม 27 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 12.394 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
นับ: 10