Displaying 31 - 40 of 453924
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา M64090041153 ซื้ออะไหล่สำหรับบำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 27/09/2021
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา M64090041162 จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 27/09/2021
สำนักงานชลประทานที่ 3 64097674033 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล DYNAMIC COMMONRALL และอื่น ๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/09/2021
สำนักงานชลประทานที่ 3 64097534669 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/09/2021
สำนักงานชลประทานที่ 3 64097675158 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/09/2021
กองพัสดุ 64087194718 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [21] จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 27/09/2021
กองพัสดุ M64090034747 โครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 27/09/2021
กองพัสดุ M64090034932 โครงการอ่างเก็บน้ำลำเพินตอนบน จังหวัดสุพรรณบุรี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 27/09/2021
กองพัสดุ M64090034770 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อำเภองาว จังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำห้วยแม่บอม (แม่ตุ๋ย) อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 27/09/2021
สำนักงานชลประทานที่ 11 M64090042174 จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 27/09/2021
นับ: 10