Displaying 31 - 40 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63027123719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-๑L-๓R สถานีสูบน้ำ P.๖/๑ ระยะทาง ๑.๒๓๖ กม. ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63027117340 ประกวดราคาซื้อกล่อง Gabionฯ และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ งานอาคารป้องกันการกัดเซาะ ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว จำนวน ๑ แห่ง ตำบลเทอดไท อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 63017573299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดหาพร้อมตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านศาลาช้างข้าม ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63027121192 ประกวดราคาซื้อกล่อง Gabion ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๐๐ x ๐.๕๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ งานอาคารป้องกันการกัดเซาะลำน้ำยัง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๒๔+๐๐๐ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63027244513 จ้างค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63027117340 ประกวดราคาซื้อกล่อง Gabionฯ และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ งานอาคารป้องกันการกัดเซาะ ประตูระบายน้ำห้วยดางเดียว จำนวน ๑ แห่ง ตำบลเทอดไท อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 63027222918 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำคันฉูฝั่งซ้าย กม.19+800-กม.22+300 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 63027242932 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ สำหรับงานปรับปรุงทำนบดินบึงละหาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 63027222830 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง จำนวน 11 รายการ สำหรับงานปรับปรุงลาด Slope คลองลำคันฉู กม.5+000 จำนวน 500 เมตร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 63027242640 ประกวดราคาซื้อPlank Girder ขนาด 0.35x0.99x10.00 ม. ตัวริม และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานปรับปรุงทำนบดินบึงละหาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
นับ: 10