Displaying 81 - 90 of 203386
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 63047075445 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 35 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะที่ ๒ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ความยาว 79.936 กม. ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 63047083055 ซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ มอก.๔๒๔-๒๕๓๐ และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก ความยาว ๑๕.๓๙๗ กม. ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047071683 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายทดน้ำและขุดลอกห้วยบงน้อย ความกว้่าง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047083151 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายบ้านโนนศรี ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047083001 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายทดน้ำลำห้วยทราย ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 63047055689 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๙ รายการ (งานปรับปรุงท่อทิ้งน้ำคลองส่งน้ำสาย LMC กม.๒๕+๕๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และงานปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ LMC กม.๒๕+๕๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 63037468519 จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน ในเขตท้องที่ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ งาน (งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๗ รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 63047055046 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๓ รายการ (งานปรับปรุงอาคารท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย RMC จำนวน ๖ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 63047055684 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๓ รายการ (งานปรับปรุงท่อลอด ๔.๖L-๘.๕R กม.๑๑+๕๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และงานปรับปรุงท่อลอดคลอง ๔.๖L-๘.๕R กม. 7+650 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 63047055387 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๓ รายการ (งานอาคารรับน้ำป่าคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน ๑ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
นับ: 10