Displaying 81 - 90 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สงขลา M63010016366 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหัวงาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองระบายน้ำ ร.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สพญ.11) [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M63020015042 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงพร้อมตอก จำนวน ๑ รายการ งานปรับปรุงประตูระบายน้ำกุดแขแซ ขนาดบานระบาย ๖.๐x๙.๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อเอ็ด [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานสมุทรปราการ 63027243631 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ จำนวน 25 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (คป.สมุทรปราการ) ฉจ.26/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานสมุทรปราการ 63027243982 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ จำนวน 23 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมบ้านพักรักษาอาคารชลประทาน ปตร.คลองกระออม จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (คป.สมุทรปราการ) ฉจ.27/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานสมุทรปราการ 63027212775 ซื้อสีน้ำมันเคลือบและวัสดุอื่นๆ จำนวน 18 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ขนาด 2 ครอบครัว บริเวณหัวงานที่ทำการ จำนวน 3 หลัง โครงการชลประทานสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (คป.สมุทรปราการ) ฉจ.22/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
สำนักงานชลประทานที่ 12 63027157604 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาขี้ฝอย ระยะทาง 8.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
สำนักงานชลประทานที่ 12 63027156952 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงหนองหญ้าปล้อง ระยะทาง 4.600 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
สำนักงานชลประทานที่ 12 63027155383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาน้อย ระยะทาง 4.400 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักงานชลประทานที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63027242631 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชั้นคุณภาพ SR.๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙) จำนวน ๔ รายการ สำหรับงานพนังกั้นน้ำชีบ้านแก้งโพธิ์ พร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเเละระบบส่งน้ำ บ้านแก้งโพธิ์ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63027243827 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC กม.๐+๓๐๐-๐+๘๖๗ สถานีสูบน้ำ PR๒ จำนวน ๕,๑๔๘ ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
นับ: 10