Displaying 81 - 90 of 401072
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 64057042004 เช่าเครื่องจักรกล จำนวน 1 รายการ เลขที่ 254/2564 โครงการจัดหาน้ำให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 64057090438 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วB๗ มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (กุดหมากเห็บ) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 64057092618 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (ลำสะพุง) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานกาญจนบุรี 64057007447 ซื้ออะไหล่เครื่องสั่นคอนกรีต (ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานกาญจนบุรี 64047444015 ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง (ซ่อมแซมท่ายอาคารระบายน้ำบ้านหนองรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานสมุทรสาคร 64057089027 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 2000 ลิตร สำหรับงานประตูระบายน้ำคลองสหกรณ์สาย 3/1 (ก่อสร้างใหม่ฝั่งขวาคลองโคกขาม) จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานกาญจนบุรี 64057011101 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ (งานก่อสร้างประตูระบายน้ำดอนขาม (คลองท่าล้อ-อู่ทอง) ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานสมุทรสาคร 64057086723 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 2000 ลิตร สำหรับงานปรับปรุง ปตร.สน.คลองวัดเกตุมวดีศรีวาราราม ขนาด 3.00x3.00 ม. 1 ช่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำ 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 64057081095 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 รวม 1 รายการ สำหรับงานคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 8.000 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานสมุทรสาคร 64057087852 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 และ แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำคลองสหกรณ์สาย 2 (ก่อสร้างใหม่ฝั่งขวาคลองโคกขาม) จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
นับ: 10