Displaying 81 - 90 of 453885
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานพัทลุง 64097509736 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำห้วยเผยอ กม.๐+๐๐๐-๔+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการชลประทานพัทลุง 64097509316 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ปตร.หารอ่างทอง กม.๑+๐๐๐-๒+๕๐๐ เป็นช่วงๆ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097711268 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและวัสดุเจือปน ตาม Specification ของกรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๒๓๓/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097713116 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและวัสดุเจือปน ตาม Specification ของกรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๒๓๘/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097713610 ซื้อเสาเข็มไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ ม. จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๒๔๐/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097714667 ซื้อดินธรรมดาพร้อมบดอัดแน่น ตาม Specification ของกรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๒๔๔/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097714933 ซื้อดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ตาม Specification ของกรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๒๔๕/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097715917 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช และวัสดุเจือปน ตาม Specification ของกรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๒๔๙/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097716044 ซื้อดินลูกรัง ตาม Specification ของกรมชลประทาน และอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ จ.๒๕๐/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 64097710567 จ้างเหมาซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.คลองโพธิ์ออก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
นับ: 10