Displaying 81 - 90 of 679096
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 66017542067 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานชลประทานที่ 15 66017364956 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
สำนักงานชลประทานที่ 15 66017397993 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A3 น้ำหนัก 80 แกรม/ตรม. และอื่นๆ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 66017542067 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานเชียงใหม่ 66017531980 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี7 จำนวน 3,010 ลิตร จำนวน 1 รายการ (ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายดงฉิมพลี กม.0+460 - กม.0+910 อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 478/66 ชม. ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานเชียงใหม่ 66017532414 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี7 จำนวน 1,370 ลิตร จำนวน 1 รายการ (ของงานบำรุงรักษาหัวงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 880 ไร่ ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 479/66 ชม. ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานยโสธร 66017530628 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (มอก.๔๒๓-๒๕๒๕) ชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ และอื่นๆจำนวน ๒ รายการ สำหรับงานแก้มลิงบ่อโจ้โก้ พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานเชียงใหม่ 66017507288 ซื้อถุงมือผ้าอย่างดี และอื่นๆ รวม 12 รายการ(บำรุงรักษาหัวงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 880 ไร่ ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 473/66 ชม. ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานมหาสารคาม 66017547247 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 1,972 ลิตร รวม 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช ปริมาณดิน 300,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานมหาสารคาม ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานเชียงใหม่ 66017505505 ซื้อคราด ขนาด 8 ฟัน และอื่นๆ รวม 14 รายการ (ของงานบำรุงรักษาหัวงานโครงการชลประทานขนาดกลาง พื้นที่ 1,940 ไร่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 474/66 ชม. ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
นับ: 10