Displaying 81 - 90 of 144483
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานสงขลา 62107126939 ซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำ เเบบหัวรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ M62100012945 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คบ.ลำปลายมาศ) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 62107135234 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป (มอก.424-2530) ขนาดต่างๆ รวม 2 รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62107123158 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ งานปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวา-อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง ๑๗.๙๕๐ กม. (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 62107024689 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน(คบ.ภาษีเจริญ)ภจ.04/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107116998 ซื้อจาระบีขนาด ๑๕ กก. และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ งานถนนลาดยาง ห้วยขนาดมอญ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๐.๔๒๒ กม. (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107116683 ซื้อจาระบีขนาด ๑๕ กก. และอื่นๆจำนวน ๓ รายการ ของงานถนนลาดยางอ่างฯ จรัส ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107145185 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ.๔ นน. ๘๐ แกรม/ตร.ม. จุรีมละ ๕๐๐ แผ่น (มอก.๑๐๕๔-๒๕๓๔) และอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ ของงานแก้มลิงหนองแวง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107145084 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ.๔ นน.๘๐ แกรม/ตร.ม.จุรีมละ ๕๐๐ แผ่น (มอก.๑๐๕๔-๒๕๓๔) ของงานระบบประปา อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107144751 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดเอ.๔ นน.๘๐ แกรม/ตร.ม. จุรีมละ ๕๐๐ แผ่น (มอก.๑๐๕๔-๒๕๓๔) และอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ของงานปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.๔+๕๘๓ - กม.๕+๗๖๘ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
นับ: 10