Displaying 81 - 90 of 725374
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 66069006853 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (มอก.1237-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านน้ำก้อ-น้ำเฮี้ย ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 66069006136 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนา ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 66069002287 ซื้อกระบะผสมปูน ขนาด 230 ลิตร และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 66059280173 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดก่อสร้างงานเตรียมงานเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานชลประทานที่ 16 66069003413 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานชลประทานที่ 16 66069005418 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 66059556247 ซื้อปากกาลูกลื่น และอื่นๆ จำนวน 38 รายการ เลขที่ วศ.38.2566 สำหรับงานซ่อมแซมคันลำห้วยกระเสียว (บ้านแจงงาม) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 66059556422 ซื้อปากกาลูกลื่น และอื่นๆ จำนวน 38 รายการ เลขที่ วศ.39.2566 สำหรับงานซ่อมแซมคลองระบายน้ำ ร.1 ซ้าย กม.0+000 - กม.1+000 (ฝั่งซ้าย) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานพิษณุโลก 66059499869 ซื้อเบ็ดเตล็ดวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ พล.203/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 66059556847 ซื้อดินสอ HB และอื่นๆ จำนวน 27 รายการ เลขที่ วศ.40.2566 สำหรับงานซ่อมแซมคันลำห้วยกระเสียว กม.7+420 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
นับ: 10