Displaying 81 - 90 of 787733
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 67049352979 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ ลป.252/2567 งานซ่อมแซม Waste way กม.20+100 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 67049353168 ซื้อไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ มอก.424-2530 ลป.254/2567 งานค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 67049353263 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ ลป.255/2567 งานซ่อมแซมอาคารที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 67049353006 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ ลป.253/2567 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC กม.3+150 ความยาว 0.132 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานสงขลา 67039398790 ซื้อดินธรรมดาปราศจากรากไม้และเศษวัชพืชเจือปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 67049352811 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ ลป.251/2567 งานค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานสงขลา 67049287174 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปชนิดไม้เนื้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานชลบุรี 67049361356 ซื้อกรรไกรตัดกิ่งไม้ ขนาด 8 นิ้ว และรายการอื่นๆรวม 34 รายการ งานซ่อมแซมทรบ.คลองตามุ้ย โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานชลบุรี 67049361356 ซื้อกรรไกรตัดกิ่งไม้ ขนาด 8 นิ้ว และรายการอื่นๆรวม 34 รายการ งานซ่อมแซมทรบ.คลองตามุ้ย โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024627 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง (มอก.2594-2556) และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำบ้านท่าซุง 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
นับ: 10