Displaying 81 - 90 of 608634
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานยะลา 65097535951 ซื้อทรายหยาบน้ำจืด ของงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านบายอ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (จำนวน 1 รายการ) โครงการชลประทาน (ชคป.) ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 65097644623 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด รวม ๑๔ รายการ สำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน ๕,๐๐๐ ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 65097466502 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ รวม 35 รายการ สำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (สกก.15) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 26/09/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 65097464147 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รวม 1 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (สกก.15) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการชลประทานสิงห์บุรี 65097650114 ซื้อหลอดไฟ LED Tube 8W แสงเดย์ไลท์ Philips และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ งานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการชลประทานนครราชสีมา 65097582086 จ้างงานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบึงสวนผัก ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการชลประทานนครราชสีมา M65090037702 จ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาตรเก็บกัก 1.400 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลหินดาด อำเภด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการชลประทานนครราชสีมา M65090037750 จ้างก่อสร้างแก้มลิงบ้านหนองจอก ระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 0.300 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 65097649702 จ้างงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง (ดำเนินการโดยการไฟฟ้า) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,100 ไร่ บ้านหนองสระพัง ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2022
โครงการชลประทานนครราชสีมา 65097460219 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าแบบตะเข็บเกลียวชนิดใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์ งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำห้วยตะคร้อ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บ้านหมัน ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 26/09/2022
นับ: 10