Displaying 51 - 60 of 125469
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักเครื่องจักรกล 62067516775 ประกวดราคาซื้อรถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 62087199032 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปลักปลา-โคกกระท่อม จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 62087323809 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 17 62087204146 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 17 62087201516 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 17 62087203435 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถจิ๊ปหลังคาแข็ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 17 62087200184 ซื้อน้ำมันเครื่อง และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 M62080014908 งานย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง ,หม้อแปลง และแรงต่ำ บริเวณสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๓ ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (รวม ๑ แห่ง) (สจจ.๑๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62087316096 ซื้อสีสเปรย์สีแดง ขนาดจุ กป. ละ ๔๐๐ ลบ.ซม. และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62087325611 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
นับ: 10