Displaying 51 - 60 of 679096
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 16 66017218721 ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง M66010023178 ซื้อไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2นิ้ว x 3นิ้ว ยาว 4 เมตร (จำนวน6,147ท่อน) และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1L - MC สถานีสูบน้ำ RSP 22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ระยะทาง 3.000 กม. ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง 66017548781 ประกวดราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ RSP22 ความยาว 6.000 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 630 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง 66017548551 ประกวดราคาซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย ๑L - MC สถานีสูบน้ำ RSP ๒๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ระยะทาง ๓.๐๐๐ กม. ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง 66017548781 ประกวดราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ RSP22 ความยาว 6.000 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 630 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 66017540436 ซื้อลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (มอก.138-2538) และอื่น ๆ รวม 46 รายการ โครงการอาคารบังคับน้ำหนองหล่ม(ปชด.) ตำบลหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 66017539829 ประกวดราคาจ้างทำและติดตั้งเครื่องกว้าน ขนาด 12,000 กก. จำนวน 1 รายการ ฝายทมอดาร์ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (คส.ชป.8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 66017539829 ประกวดราคาจ้างทำและติดตั้งเครื่องกว้าน ขนาด 12,000 กก. จำนวน 1 รายการ ฝายทมอดาร์ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (คส.ชป.8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานลำพูน 66017536825 จ้างทำแผ่นป้ายสติกเกอร์และแผ่นป้ายแคนวาส จำนวน 4 รายการ เลขที่ คป.ลพ.จ.25/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
โครงการชลประทานลำพูน 66017534407 จ้างพิมพ์เอกสารแผยแพร่ความรู้ แผ่นพับ ขนาด A4 จำนวน 1 รายการ เลขที่ คป.ลพ.จ.26/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/01/2023
นับ: 10