Displaying 51 - 60 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63027121278 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ คละขนาด 15-30 ซม. งานอาคารป้องกันการกัดเซาะลำน้ำยัง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๒๔+๐๐๐ ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63027130781 ประกวดราคาซื้อเหล็กเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณต่างๆ รวม ๗ รายการ งานปรับปรุงประตูระบายน้ำมะแว ขนาดบานระบาย ๖.๐ x ๔.๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63027121370 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ คละขนาด 15-30 ซม. งานปรับปรุงประตูระบายน้ำร่องซวง ขนาดบานระบาย ๒.๐ x ๒.๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานสกลนคร 63027109549 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ รวม ๔๕ รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนแต้ ขนาด ๐.๒๕ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง ความยาว ๘.๐๐ กม. พื้นที่ชลประทาน ๑,๓๐๐ ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานสกลนคร 63027108964 ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ รวม ๑๐ รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเหมือด ขนาด ๐.๒๕ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง ความยาว ๑๐.๐๐ กม. รวมโครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานสกลนคร 63027108964 ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ รวม ๑๐ รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเหมือด ขนาด ๐.๒๕ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง ความยาว ๑๐.๐๐ กม. รวมโครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานสกลนคร 63027109549 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ รวม ๔๕ รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนแต้ ขนาด ๐.๒๕ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๑ เครื่อง ความยาว ๘.๐๐ กม. พื้นที่ชลประทาน ๑,๓๐๐ ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 63027235368 ประกวดราคาจ้างจัดหาท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ พร้อมติดตั้ง และอื่นๆ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานตาก 63027237040 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้อัดยางและอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ของงานปรับปรุงฝายหนองแขมพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 1 แห่ง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โครงการชลประทานตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 63027234839 ซื้อไม้ยาง ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาย 4 - 4.5 เมตร (จำนวน 315 ท่อน) และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักหัวงานบึงละหานจำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
นับ: 10