Displaying 51 - 60 of 725374
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานมุกดาหาร 66069022150 ซื้อน้ำมันดีเซล งานก่อสร้างฝายห้วยตาดพร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนสว่าง ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร มห.628/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานชลประทานที่ 14 66059515890 ซื้อเลขที่ ฉ.277 ผ้าใบกันน้ำ และอื่นๆ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานนครราชสีมา 66069022251 ซื้อเชือกไนล่อน ขนาด 3 หุน และอื่นๆ งานระบบระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบน โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลหนองแวง พื้นที่รับประโยชน์ 1,625 ไร่ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66059494567 ซื้อไม้อัดเคลือบฟิมล์ดำ ๑๕ มม ,เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๔ เมตร และอื่น ๆ จำนวน ๒๒ รายการ ของงานแก้มลิงหนองระเวียลเวง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๑๓๒๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66059491997 ซื้อหมวกสานชาวนา หมวกทำงาน หมวกใส่กลางแจ้ง , เชือกไนล่อน ๖ มม. เบอร์ ๐๐๑ สีเขียวขี้ม้าและ อื่นๆ จำนวน ๒๗ รายการ ของงานระบบระบายน้ำห้วยตะแบกระยะที่ ๒ ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๑๓๒๔/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66069014239 เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบและอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ ของงานเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านสันติสุข อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ช)๕๕/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66049167135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้มลิงหนองน้ำบ้านเก่าโก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.จ.บร.๑๐/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66059397900 ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งแพเหล็กและเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาล้อม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาว ๔.๕๑๐ กิโลเมตร (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.จ.บร.๑๗/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66049167135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้มลิงหนองน้ำบ้านเก่าโก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.จ.บร.๑๐/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/06/2023
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66069013741 ประกวดราคาซื้ออาหารลูกปลาวัยอ่อน ขนาดบรรจุ ๒ กิโลกรัม และอื่น ๆ จำนวน ๑๖ รายการ งานศึกษาและพัฒนาด้านประมงศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/06/2023
นับ: 10