Displaying 51 - 60 of 144483
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 62107135967 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป (มอก.424-2530) ขนาดต่าง ๆ รวม 3 รายการ สำหรับงาน ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ขนาด 10.00 x 8.00 ม. จำนวน 6 ช่อง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสุรินทร์ 62107028612 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๗๐๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยว่า ๒,๒๙๗,๖๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คป.สุรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสุรินทร์ 62107028028 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๕๐๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๔,๖๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คป.สุรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานเลขานุการกรม 62107119214 จ้างจัดตกแต่งสถานที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสุรินทร์ 62107028612 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๗๐๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยว่า ๒,๒๙๗,๖๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คป.สุรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสุรินทร์ 62107028028 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๕๐๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๔,๖๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คป.สุรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสกลนคร 62107136773 ซื้อเสียมพร้อมด้ามและอื่น ๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสกลนคร 62107137205 ซื้อถุงมือผ้าสำหรับงานก่อสร้างและอื่น ๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานสกลนคร 62107137697 ซื้อรถเข็นปูนกระบะเหล็กและอื่น ๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 62107134354 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซลหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
นับ: 10