Displaying 51 - 60 of 401072
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 64057078448 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 64057094419 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง ชั้น3 (ยาวท่อนละ 1.00 ม.) จำนวน 3 รายการ ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน คูส่งน้ำสาย 8(9R-1L) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 64057082042 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.000 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 64057081902 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี7 (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบความจุ 2.200 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านท่าเสา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 64057078368 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 16 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.400 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนา ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักเครื่องจักรกล 64047370025 ซื้อเชือกไนล่อนและอื่น ๆ วัสดุเบ็ดเตล็ด สำหรับงานประตูระบายน้ำคลองหัวตรุด กม.9+200 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 64037421973 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 7,500 ลบ.ม. ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 64057089020 ซื้อเหล็กรูปพรรณและวัสดุสำเร็จรูปอื่น ๆ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 64057087508 ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 64047353387 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1,666 ลบ.ม. อาคารชลประทานตามแนวคลองผันน้ำ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/05/2021
นับ: 10