Displaying 51 - 60 of 453885
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 64097719539 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ เลขที่ รต.355/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 64097719882 จ้างจ้างซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ จำนวน 1 รายการ เลขที่ รต.362/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 64097720278 ซื้ออะไหล่เครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 11 รายการ เลขที่ รต.359/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 64097720507 จ้างซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ จำนวน 1 รายการ เลขที่ รต.364/2564 [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 64097719940 ซื้ออะไหล่เครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 11 รายการ เลขที่ รต.357/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097706969 ซื้อปากกาลบคำผิด ชนิดหัวเข็ม ๗ มล. และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ (Box Culvert) คลองส่งน้ำสาย ๑MC กม.๕+๖๐๐ สถานีสูบน้ำ P.๑ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097706801 ซื้อตะปูเหล็กหัวกลมแบนสำหรับใช้ในงานช่างไม้ชนิดผอมจุลังละ ๑๘ กก. และอื่นๆ จำนวน ๒๕ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ PL๓ ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097717913 ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.๓๐ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๑๒ มม. จำนวน ๘๓๓ เส้น สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ (Box Culvert) คลองส่งน้ำสาย ๑MC กม.๕+๖๐๐ สถานีสูบน้ำ P.๑ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097717305 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด ๑๘๐ กก./ตร.ซม. จำนวน ๒๑๙ ลบ.ม. สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย ๒MC-๔L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.๒ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097717470 ซื้อไม้แบบขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๔๖๔ ท่อน และอื่นๆจำนวน ๓ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ (Box Culvert) คลองส่งน้ำสาย ๑MC กม.๕+๖๐๐ สถานีสูบน้ำ P.๑ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2021
นับ: 10