Displaying 51 - 60 of 203386
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 63047085117 ซื้อดินลูกรัง (รวม ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 63047085174 ซื้อดินลูกรัง (รวม ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
สำนักงานชลประทานที่ 8 63047047955 ซื้อเหล็กตัวซี และอื่นๆ จำนวน 18 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
สำนักงานชลประทานที่ 8 63047052842 ซื้อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี และอื่นๆ จำนวน 14 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการชลประทานลำปาง 63047085421 ซื้อหินย่อย และทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เผียน ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการชลประทานลำปาง 63047085176 ซื้อหินย่อย และทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งปงเรียน (ป่ากล้วย) ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการชลประทานลำปาง 63047085621 ซื้อหินย่อย และทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง ระยะ 2 ความยาว 520 เมตร ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 63047085897 ซื้อเซอร์กิตเบรกเกอร์และอื่นๆ จำนวน 16 รายการ ของงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 63047085528 ซื้อแผ่นเหล็กและอื่นๆ จำนวน 12 รายการ ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองน้ำไหล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/04/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047083610 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก. ๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการแก้มลิงดอนหวาย(บึงแซงน้ำจั้น)พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/04/2020
นับ: 10