Displaying 234941 - 234950 of 235635
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 61097189267 ซื้อน้ำมันเครื่องไฮดรอลิก และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานยโสธร 61097139131 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องโทรสารยี่ห้อ Brother รุ่น Fax ๒๘๒๐ หมายเลขเครื่อง E ๖๓๔๔๙A๒N๔๖๙๗๕ รหัส E-๐๐๒๒-๐๑๐๑-๙๙๙๙-๑๓๙๕ และอื่นๆ สำหรับงานซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำลำเซบายสาย B กม.ที่ ๐+๐๕๐-๑+๕๐๐ บ้านหนองเสียว ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 61097205269 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เลขที่ สชป.7 คบ./519/2561 งานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยบ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 61097178741 ซื้อสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว (Thermoplastic) มอก.542 และอื่นๆ จำนวน 9 รายการ สำหรับงานปรับปรุงทางเข้าอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 61097179118 ซื้อเหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65x65 มม. และอื่นๆ จำนวน 14 รายการ สำหรับงานอาคารบังคับน้ำลำห้วยตาดไซ ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 61097176649 ซื้อหินใหญ่(คุณสมบัติตาม Spec.กรมชลประทาน) และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมระบบเก็บกักน้ำห้วยย่างอึ่ง ตัวที่ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 61097168317 จ้างซ่อมรถดั๊มเปอร์หมายเลขเครื่อง TH 11003100474 และอื่นๆ จำนวน 13 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 61097165844 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ของรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ HINO รุ่น KR300 ชป.052-0772 เฟืองท้าย และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ งานสระเก็บน้ำทฤษฏีใหม่ พื้นที่ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ-อ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตท้องที่ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 61097160639 ซื้อหินใหญ่คละขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ งานซ่อมแซมลาดทำนบดินอ่างเก็บน้ำลำพะยัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 61097209624 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร สำหรับงาน ก่อสร้างโครงการอาคารบังคับน้ำลำห้วยตาลไซ ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
นับ: 10