Displaying 234941 - 234950 of 295080
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62017436385 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์๑ และวัสดุอื่นๆ รวม ๒๗ รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำห้วยเสียว โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่๑) ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (สกก.๖ ขอนแก่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62017431344 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑ มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕ และอื่นๆ จำนวน ๒๕ รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำกุดสวง โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่๑) ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (สกก.๖ ขอนแก่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 62027009186 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว(มอก.1267-2544) สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 62027009186 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว(มอก.1267-2544) สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 62027012094 ซื้อแบตเตอรี่ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สำหรับรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FXZ23NFYF หมายเลข รต.2225 รต.2241 รต.2242 รต.2243 สำหรับก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 62027008307 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเครื่องจักรกล ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62027016013 ซื้อนำ้มันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (กุดสวง) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62017431344 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑ มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕ และอื่นๆ จำนวน ๒๕ รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำกุดสวง โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่๑) ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (สกก.๖ ขอนแก่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62017436385 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์๑ และวัสดุอื่นๆ รวม ๒๗ รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำห้วยเสียว โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่๑) ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (สกก.๖ ขอนแก่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62027011000 ซื้อเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ชนิดต่างๆของงานก่อสร้างงานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5ซ้าย ส่วนที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
นับ: 10