Displaying 1 - 10 of 23
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 8 62077525263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17.950 กม. (สชป.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62077505136 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ (Video Conference) ขนาดผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ ท่าน ของสำนักงานชลประทานที่ ๘ (จำนวน ๔ ชุด) (สชป.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/08/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62057038673 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 24/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62057198846 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 21/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047221511 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ งานปตร.บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 18/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047221420 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 18/04/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62037527488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้าย ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 16.000 กม. (สชป.8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62037394663 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปตร.บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 22/03/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62027296469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 22/03/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62037138901 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปตร.บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (สชป.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/03/2019
นับ: 10