Displaying 146531 - 146540 of 294923
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 62127069843 ซื้อดินลูกรัง และอื่นๆ รวม 7 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา จำนวน 350 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62127023662 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 62127069843 ซื้อดินลูกรัง และอื่นๆ รวม 7 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา จำนวน 350 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 62127067581 ซื้อดินลูกรัง และอื่นๆ รวม 7 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1L-RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา จำนวน 320 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 62127061231 ซื้อดินลูกรัง และอื่นๆ รวม 7 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC ระบบส่งน้ำฝายทับเสลา จำนวน 420 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 62127012341 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 62127052806 ประกวดราคาซื้อวัสดุมวลรวม รวม 4 รายการ สำหรับงานค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สพญ.5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 04/12/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 62127057687 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สำหรับงานค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สพญ.5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 04/12/2019
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 62127043483 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ชป.041-5066 จำนวน 3 รายการ (คป.สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
โครงการชลประทานชลบุรี 62127054186 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) 385 ลิตร งานซ่อมแซมพร้อมขุดลอกทางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
นับ: 10