Displaying 412241 - 412250 of 428042
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 61107116037 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 61107113115 ซื้อแคตอิออนิกแอสฟัลท์อิมัลชั่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 61107118431 ซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจืด งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองชักน้ำ 24 ขวา เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานเชียงราย 61107131338 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ศรีวิไลย์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 3 61107131016 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่นๆ รวม 4 รายการ อาคารบังคับน้ำคลองไทร พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (โครงการก่อสร้าง สชป.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานเลย 61107125538 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด 1.00 ม. x 1.00 ม. (มอก.128-2549) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานเลย 61107122661 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด 1.00 ม. x 1.00 ม. (มอก.128-2549) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 61107101764 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 61087680917 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานเปิดหน้าดิน, งานดินถมบดอัดแน่น, งานทรายถมพร้อมบดอัด และงานเชื่อมท่อ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (ระยะที่ 4) จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 61107130703 ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีพร้อมอุปกรณ์ข้อต่อชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางชุม และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
นับ: 10