Displaying 412241 - 412250 of 608634
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63037541813 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว เลขที่ จ 267 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M63030036551 กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลอง ร.บ้านยาง กม.0+000-14+293 ปริมาณ 13,720 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานชลประทานที่ 13 63037543285 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานชลประทานที่ 13 63037537375 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 63037442042 ซื้ออะไหล่รถยนต์ TOYOTA MITHY-X ชป.๐๔๑-๒๗๖๘ และอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ เลขที่ จ.๖๗/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 63037440848 ซื้อลูกหมากคันชัก และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ จ.๖๖/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 63037438320 ซื้ออะไหล่รถยนต์ TOYOTA TIGER ชป.๐๔๑-๓๐๗๗ และอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ เลขที่ จ.๖๕/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 63037443044 ซื้อลูกหมากคันส่งตัวยาว และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ เลขที่ จ.๖๘/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63037543444 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว เลขที่ จ 266 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 63037546223 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว เลขที่ จ 268 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
นับ: 10