Displaying 412261 - 412270 of 428042
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 61107123299 ซื้อถังพลาสติก และอื่นๆ รวม 44 รายการ สำหรับแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 61107061619 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป และเสาไม้สน ขนาดต่างๆ รวม 8 รายการ สำหรับก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานพัทลุง M61100017470 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม 5 รายการ ของงานบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (พญาโฮ้ง) ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เชียงใหม่ 61107126715 ซื้อซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน 3 รายการ งานระบบท่อส่งน้ำแม่งัด - แม่แตง ความยาว 1.5 กิโลเมตร และอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานพัทลุง 61107126858 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว 2 แถว จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 61107121957 ประกวดราคาซื้อซื้อหินย่อยขนาด 3/4นิ้ว (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมชลประทาน) จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการทุ่งใหญ่หนองโดน ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๗ จังหวัดนครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 M61100018306 น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น อะไหล่ เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับก่อสร้างค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จังหวัดเลย [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 61097744628 ซื้อไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งแปรรูปขนาดต่าง ๆ รวม ๗ รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 จันทบุรี 61097642891 ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จำนวน 8 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านคลองเรา โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (สพญ.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 61107123043 จ้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง (ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
นับ: 10